องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร อำเภอรัฎษา จังหวัดตรัง
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร อำเภอรัฎษา จังหวัดตรัง
  องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร อำเภอรัฎษา จังหวัดตรัง