องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร อำเภอรัษฏา จังหวัดตรัง : www.khaoprai.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายก อบต.
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
อำนาจหน้าที่
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
เจตจำนงของนายก อบต.
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาสามปี
แผนยุทธศาสตร์ฯ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
ข้อบัญญัติ
 
ข้อบัญญัติงบประมาณ
เรื่องอื่น ๆ
รายงาน
 
รายงานทางการเงิน
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุม
ประกาศต่างๆเกี่ยวกับจัดซื้อจัดจ้าง
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 
นโยบายการบริหารงานทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
คู่มือปฏิบัติงาน
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
เกร็ดความรู้
จดหมายข่าว
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
 

การบริการขั้นพื้นฐาน
 
การคมนาคม
         องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร มีเส้นทางในการใช้คมนามคมทางบกทั้งหมด 19 สาย ความยาว 54 กิโลเมตร สามารถแบ่งออกเป็นประเภทถนนดังนี้
  ถนนลาดยาง ระยะทาง 16.7 กิโลเมตร
  ถนนคอนกรีต ระยะทาง 3 กิโลเมตร
  ถนนลูกรัง ระยะทาง 11.5 กิโลเมตร
  ถนนหินคลุก ระยะทาง 22.8 กิโลเมตร
 
การโทรคมนาคม
  โทรศัพท์สาธารณะ จำนวน 7 แห่ง
  โทรศัพท์บ้าน/เคลื่อนท ร้อยละ 98 ของจำนวนครัวเรือนทั้งหมด
  หอกระจายข่าว จำนวน 5 แห่ง
  เสียงตามสาย จำนวน - แห่ง
 
ไฟฟ้า
         ปัจจุบันการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้บริการระบบสายไฟฟ้าเข้าสู่ชุมชนต่าง ๆ ครบทั้ง 5 หมู่บ้าน โดยมีจำนวนประชาชนที่ใช้ไฟฟ้ารวม 746 ครัวเรือน นอกจากนี้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ติดตั้งระบบไฟฟ้าสาธารณะ (ชุดโคมไฟถนน) ตามชุมชนต่าง ๆ
แหล่งน้ำธรรมชาติ
  ลำน้ำ ลำห้วย จำนวน 8 สาย
  บึง,หนอง,คลองและอื่น ๆ จำนวน 8 แห่ง
 
แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น
  บ่อน้ำตื้น/สระน้ำ จำนวน 12 แห่ง
  บ่อบาดาล จำนวน 12 แห่ง
  ฝาย/ทำนบ/ผนังกั้นน้ำ จำนวน 4 แห่ง
  ประปาหมู่บ้าน/ชนบท จำนวน 6 แห่ง