องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร อำเภอรัษฏา จังหวัดตรัง : www.khaoprai.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายก อบต.
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
อำนาจหน้าที่
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
เจตจำนงของนายก อบต.
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาสามปี
แผนยุทธศาสตร์ฯ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
ข้อบัญญัติ
 
ข้อบัญญัติงบประมาณ
เรื่องอื่น ๆ
รายงาน
 
รายงานทางการเงิน
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุม
ประกาศต่างๆเกี่ยวกับจัดซื้อจัดจ้าง
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 
นโยบายการบริหารงานทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
มาตรฐานการให้บริการ
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
คู่มือปฏิบัติงาน
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
เกร็ดความรู้
จดหมายข่าว
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
 

การบริการขั้นพื้นฐาน
 
การคมนาคม
         องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร มีเส้นทางในการใช้คมนามคมทางบกทั้งหมด 19 สาย ความยาว 54 กิโลเมตร สามารถแบ่งออกเป็นประเภทถนนดังนี้
  ถนนลาดยาง ระยะทาง 16.7 กิโลเมตร
  ถนนคอนกรีต ระยะทาง 3 กิโลเมตร
  ถนนลูกรัง ระยะทาง 11.5 กิโลเมตร
  ถนนหินคลุก ระยะทาง 22.8 กิโลเมตร
 
การโทรคมนาคม
  โทรศัพท์สาธารณะ จำนวน 7 แห่ง
  โทรศัพท์บ้าน/เคลื่อนท ร้อยละ 98 ของจำนวนครัวเรือนทั้งหมด
  หอกระจายข่าว จำนวน 5 แห่ง
  เสียงตามสาย จำนวน - แห่ง
 
ไฟฟ้า
         ปัจจุบันการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้บริการระบบสายไฟฟ้าเข้าสู่ชุมชนต่าง ๆ ครบทั้ง 5 หมู่บ้าน โดยมีจำนวนประชาชนที่ใช้ไฟฟ้ารวม 746 ครัวเรือน นอกจากนี้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ติดตั้งระบบไฟฟ้าสาธารณะ (ชุดโคมไฟถนน) ตามชุมชนต่าง ๆ
แหล่งน้ำธรรมชาติ
  ลำน้ำ ลำห้วย จำนวน 8 สาย
  บึง,หนอง,คลองและอื่น ๆ จำนวน 8 แห่ง
 
แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น
  บ่อน้ำตื้น/สระน้ำ จำนวน 12 แห่ง
  บ่อบาดาล จำนวน 12 แห่ง
  ฝาย/ทำนบ/ผนังกั้นน้ำ จำนวน 4 แห่ง
  ประปาหมู่บ้าน/ชนบท จำนวน 6 แห่ง