องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร อำเภอรัษฏา จังหวัดตรัง : www.khaoprai.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายก อบต.
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
อำนาจหน้าที่
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
เจตจำนงของนายก อบต.
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาสามปี
แผนยุทธศาสตร์ฯ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
ข้อบัญญัติ
 
ข้อบัญญัติงบประมาณ
เรื่องอื่น ๆ
รายงาน
 
รายงานทางการเงิน
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุม
ประกาศต่างๆเกี่ยวกับจัดซื้อจัดจ้าง
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 
นโยบายการบริหารงานทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
มาตรฐานการให้บริการ
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
คู่มือปฏิบัติงาน
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
เกร็ดความรู้
จดหมายข่าว
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
 

อำนาจหน้าที่
 

อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล

          ตามพระราชบัญญัติสภาตำบล และองค์การบริหารส่วน ตำบล พ.ศ. 2537 และ แก้ไขเพิ่มเติม    (ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552)
            มาตรา 66 องค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจหน้าที่ในการพัฒนาตำบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม

          มาตรา 67 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย  องค์การบริหารส่วนตำบล มีหน้าที่ต้องทำในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล ดังต่อไปนี้

            1. จัดให้มีและบำรุงรักษาทางน้ำและทางบก
            2. 
การรักษาความสะอาดของถนน ทางน้ำ ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
            3. 
ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ
            4. 
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
            5. 
ส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
            6. 
ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็กและเยาวชน ผู้สูงอายุและพิการ
            7. 
คุ้มครอง ดูแลและบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
            8. 
บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
            9. 
ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากรให้ตามความ  จำเป็นและสมควร
           
มาตรา 68 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย  องค์การบริหารส่วนตำบล อาจทำกิจกรรมในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล ดังต่อไปนี้

      1. ให้มีน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภคและการเกษตร
      2. 
ให้มีและบำรุงไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น
      3. 
ให้มีและบำรุงรักษาทางระบายน้ำ
      4. 
ให้มีและบำรุงสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ
      5. 
ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร และกิจการสหกรณ์
      6. 
ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว
      7. 
บำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร
      8. 
การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน
      9. 
หาผลประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบล
      10. 
ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือ และท่าข้าม
      11. 
กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์
      12. 
การท่องเที่ยว
      13. 
การผังเมือง