วันที่
ชื่อเรื่อง
20  ม.ค. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกเครื่องพิมพ์กองคลัง) จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ม.ค. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ม.ค. 2564
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ยางมะตอยสำเร็จรูป) จำนวน 100 ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ม.ค. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ม.ค. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกเครื่องพิมพ์สำนักปลัด) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ม.ค. 2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตง.ถ.25-010 สายสถานีอนามัยบ้านทอนเหรียน หมู่ที่ 2 , หมู่ที่ 4 ตำบลเขาไพร กว้าง 5 เมตร ยาว 1,380 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,900 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง 1 สายทาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
11  ม.ค. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายห้วยขุนดำ - ควนหนองยาง หมู่ที่ ๒ ตำบลเขาไพร จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ม.ค. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบคลองชลประทาน หมู่ที่ ๕ ต.เขาไพร จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ม.ค. 2564
จ้างบุกเบิกถนนสายหลังเขา-ต้นน้ำ หมู่ที่ ๑ ตำบลเขาไพร โดยก่อสร้างขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 525.00 เมตร หินคลุกหนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 3,150 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบ อบต.เขาไพร กำหนด จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ธ.ค. 2563
จ้าง๋๋ซ่อมแซมเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ เคียวเซร่า รุ่น TAS-๔๕๐๐i (หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๗ ๕๖ ๐๐๐๓) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง