วันที่
ชื่อเรื่อง
9  ก.ค. 2563
ซื้อโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลเขาไพร อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มิ.ย. 2563
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (อุปกรณ์ประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ค. 2563
ซื้ออาหารเสริม(นม)พาสเจอร์ไรส์ ชนิดถุง ขนาดบรรจุ 200 ซีซี (สำหรับโรงเรียนบ้านทอนเหรียน,โรงเรียนบ้านลำช้าง) จำนวน 40 วันๆละ 324 คน จำนวน 12,960 ถุง จำนวน 2 งวด(รายละเอียดตามเอกสารแนบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ค. 2563
ซื้ออาหารเสริม(นม) พาสเจอร์ไรส์ รสจืด ชนิดถุง ขนาด 200 ซีซี จำนวน ๔๐ วันๆละ ๕๘ คน จำนวน ๒,๓๒๐ ถุง(สำหรับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลเขาไพร ตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ - ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มิ.ย. 2563
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 2 รายการ ดังนี้1. น้ำยาพ่นหมอกควัน2. ทรายกำจัลูกน้ำยุงลายชนิดซอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มิ.ย. 2563
วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ
9  มิ.ย. 2563
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มิ.ย. 2563
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มิ.ย. 2563
ซื้อมิเตอร์น้ำ จำนวน 70 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มิ.ย. 2563
จ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 1 (ตอนที่ 3) ต.เขาไพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง