วันที่
ชื่อเรื่อง
21  เม.ย. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  เม.ย. 2564
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบเหมืองชลประทาน หมู่ที่๔ ตำบลเขาไพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  เม.ย. 2564
จ้างโครงการปรับปรุงระบบผลิตน้ำประปาหมู่บ้าน หมูที่ ๔ ตำบลเขาไพร โดยการติดตั้งมอเตอร์สูบน้ำ ขนาด ๕.๕ HP พร้อมวางท่อส่งน้ำ ขนาด ๓ นิ้ว ระยะทาง ๕๒๐ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.เขาไพรกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  เม.ย. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกปริ้นเตอร์ brother-TH-2480, HP-HP-79A จำนวน ๒ รายการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  เม.ย. 2564
เช่าเครื่องเสียงชุดใหญ่ จำนวน ๑ ชุด,เช่าเวทีพระ ขนาด ๒x๕ เมตร จำนวน ๑ ชุด (ตามโครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ รดน้ำดำหัวขอพรผู้สูงอายุ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  เม.ย. 2564
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองคลัง) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  เม.ย. 2564
ซื้อตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า (วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  เม.ย. 2564
ซื้อโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลเขาไพร ประจำปีงบประมาณ 2564 จำนวน 22 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  มี.ค. 2564
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มี.ค. 2564
จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน บต ๕๓๕๗ ตรัง จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง