วันที่
ชื่อเรื่อง
17  เม.ย. 2562
ซื้อถ้วยรางวัล,วัสดุในการจัดการแข่งขันกีฬา,ชุดกีฬา(ตามโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด (เขาไพรคัพ ครั้งที่ ๓๐ ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  เม.ย. 2562
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพริ้นเตอร์) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  เม.ย. 2562
ซื้อวัสดุอื่นๆ(งานควบคมุระบบประปา) จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มี.ค. 2562
ซื้อโครงการจัดซื้ออาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลเขาไพร (1 เมษายน - 10 พฤษภาคม 2562) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มี.ค. 2562
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มี.ค. 2562
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (โครงการกักเก็บน้ำเพื่อใช้ในการประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ บ้านหลักเชือด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มี.ค. 2562
จ้างจ้างพันมอเตอร์ ขนาด 5 HP จำนวน 1 ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มี.ค. 2562
จ้างพันมอเตอร์ ขนาด 5 HP โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มี.ค. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกพิมพ์) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มี.ค. 2562
จ้างจ้างยานพาหนะเดินทาง จำนวน ๑ คัน รถปรับอากาศ ๒ ชั้น จำนวนไม่เกิน ๔๖ ที่นั่ง(ตามโครงการฝึกอบรมป้องกันโรคติดต่อให้กับผู้นำชุมชนและศึกษาดูงานพื้นที่ป้องกันโรคเข้มแข็ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง