วันที่
ชื่อเรื่อง
26  ธ.ค. 2562
จ้างโครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลเขาไพรหมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ธ.ค. 2562
เช่ายานพาหนะเดินทาง รถปรับอากาศหนึ่งชั้น รถโดยสารไม่ประจำทาง จำนวน ไม่เกิน ๓๔ ที่นั่ง จำนวน ๑ คัน (ตามโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพิ่มพูนประสิทธิภาพบุคลากรเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น)รายละเอียดตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ธ.ค. 2562
ซื้อเครื่องสูบน้ำมอเตอร์(แบบซัมเมอร์ส) ขนาด 2 HP จำนวน 1 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ธ.ค. 2562
เช่ายานพาหนะเดินทาง(รถบัสไม่ประจำทาง จำนวนไม่เกิน 45 ที่นั่ง) ตามโครงการหนูน้อยเรียนรู้สู่โลกกว้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ธ.ค. 2562
เช่ายานพาหนะเดินทาง(รถบัสไม่ประจำทาง จำนวนไม่เกิน 45 ที่นั่ง) ตามโครงการหนูน้อยเรียนรู้สู่โลกกว้าง จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ธ.ค. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) จำนวน 15 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2562
เช่าพื้นที่บริการอินเตอร์เน็ต (ค่าจดทะเบียนโดเมนเนม, บำรุงรักษาระบบและสำรองข้อมูลใน server, ค่าเชื่อมโยงระบบ RSS ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง e-GP โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ย. 2562
จ้างก่อสร้างฝายคลองไพ หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ย. 2562
จ้างก่อสร้างฝายเลียบคลองชลประทาน หมู่ที่ ๕ ตำบลเขาไพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ย. 2562
จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนสายบ้านศาลาหลวงด้วง บ้านหลักเชือก หมูที่ 3 ตำบลเขาไพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง