วันที่
ชื่อเรื่อง
15  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุเครื่องสูบน้ำ ขนาด 5.5 HP ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง พร้อมอุปกรณ์ท่อส่งน้ำ ขนาด 2 นิ้ว(ความยาว 20 เมตร) จำนวน 1 ม้วน หัวบัวเหล็ก ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 1 ตัวและเข็มขัดรัด(เหล็กหัวน๊อต ขนาด 3 นิ้ว จำนวน 2 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2563
จ้างเหมารถรับจ้างไม่ประจำทาง ไม่เกิน 40 ที่นั่งตามโครการสายใยรักครอบครัว อบอุ่น ครั้งที่2 ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านโหล๊ะท่อม ตำบลเขาไพร แบบบาดาล หอถังเหล็กทรงกลมขอบเหลี่ยม ขนาดความจุ 12 ลูกบาศก์เมตร บ้านโหล๊ะท่อม องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
11  ก.ย. 2563
จ้างซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 1-5 ตำบลเขาไพร จำนวน 128 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกเครื่องพิมพ์ Brother) จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2563
ซื้ออาหารเสริม(นม)พาสเจอร์ไรส์ รสจืด ชนิดถุง ขนาด ๒๐๐ ซีซี จำนวน ๒,๓๖๐ ถุง และนมยูเอชที รสจืด ชนิดกล่อง ขนาด ๒๐๐ ซีซี จำนวน ๑,๒๓๙ กล่องสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลเขาไพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ส.ค. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายลำช้างในหมู่ที่ 3 จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ส.ค. 2563
จ้างซ่อมเปลี่ยน ตู้สาขาโทรศัพท์ภายใน จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ส.ค. 2563
จ้างโครงการปรับปรุงต่อเติมห้องน้ำสำนักงาน อบต.เขาไพร หมู่ที่ ๒ จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ส.ค. 2563
ซื้อเครื่องสำรองไฟขนาด ๒ KVA จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง