วันที่
ชื่อเรื่อง
18  ก.ย. 2562
ซื้อซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2562
จ้างเหมาปรับปรุงสำนักงานอบต.เขาไพร (ห้องทำงานปลัด อบต.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2562
จ้างโครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 4 บ้านทอนเหรียน ต.เขาไพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ย. 2562
ซื้อน้ำยาพ่นหมอกควัน เดลทริน ๑๐ บรรจุขวดละ ๑ ลิตร สารออกออกฤทธิ์เดลต้่าเมทริน ๑ เปอร์เซ็นต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ส.ค. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายลำช้างในหมู่ที่ 3 บ้านศาลาหลวงด้วง ตำบลเขาไพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ส.ค. 2562
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๑(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว จำนวน ๒ เครื่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ส.ค. 2562
ซื้อค่าหนังสือเรียน(3-5ปี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ส.ค. 2562
จ้างจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสวนปาล์ม - นาหนองเต่า หมู่ที่ ๔ - ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง