วันที่
ชื่อเรื่อง
29  เม.ย. 2562
จัดพานดอกไม้สด 70 ชุด,จัดพานดอกไม้สดสำหรับสรงน้ำพระพุทธรูป
18  เม.ย. 2562
ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน 600 โด๊ส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  เม.ย. 2562
จ้างทำตะแกรงคัดแยกขยะ 1 ช่อง จำนวน 10 ชุด (โครงการจัดทำชุมชนปลอดขยะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  เม.ย. 2562
จ้างจัดทำสนามการแข่งขัน ตามโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด (เขาไพรคัพ ครั้งที่ ๓๐ )ระหว่างวันที่ 28 มีนาคม - 9 เมษายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  เม.ย. 2562
ซื้อถ้วยรางวัล,วัสดุในการจัดการแข่งขันกีฬา,ชุดกีฬา(ตามโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด (เขาไพรคัพ ครั้งที่ ๓๐ ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  เม.ย. 2562
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพริ้นเตอร์) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  เม.ย. 2562
ซื้อวัสดุอื่นๆ(งานควบคมุระบบประปา) จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มี.ค. 2562
ซื้อโครงการจัดซื้ออาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลเขาไพร (1 เมษายน - 10 พฤษภาคม 2562) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มี.ค. 2562
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มี.ค. 2562
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (โครงการกักเก็บน้ำเพื่อใช้ในการประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ บ้านหลักเชือด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง