วันที่
ชื่อเรื่อง
26  มี.ค. 2562
จ้างจ้างพันมอเตอร์ ขนาด 5 HP จำนวน 1 ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มี.ค. 2562
จ้างพันมอเตอร์ ขนาด 5 HP โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มี.ค. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกพิมพ์) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มี.ค. 2562
จ้างจ้างยานพาหนะเดินทาง จำนวน ๑ คัน รถปรับอากาศ ๒ ชั้น จำนวนไม่เกิน ๔๖ ที่นั่ง(ตามโครงการฝึกอบรมป้องกันโรคติดต่อให้กับผู้นำชุมชนและศึกษาดูงานพื้นที่ป้องกันโรคเข้มแข็ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มี.ค. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน ผงหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๑ ตลับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มี.ค. 2562
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (โครงการกักเก็บน้ำเพื่อใช้ในการประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านหลักเชือด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มี.ค. 2562
จ้างซ่อมเปลี่ยนภาคจ่ายไฟจากแบตเตอรี่เป็นหม้อแปลงไฟ 24 โวลล์ จำนวน 10 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มี.ค. 2562
จ้างยานพาหนะเดินทาง จำนวน ๑ คัน รถปรับอากาศ ๒ ชั้น จำนวนไม่เกิน ๔๒ ที่นั่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มี.ค. 2562
ซื้อวัสดุที่ใช้ในการสาธิตการฝึกอบรม (หลักสูตร การทำกล้วยกวนและขนมผูกรักไส้ผลไม้กวน)ตามโครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพตามความต้องการของประชาชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มี.ค. 2562
ซื้อของรางวัล,ค่าวัสดุอุปกรณ์การแข่งขัน ตามโครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (กีฬาสานสัมพันธ์สายใยครอบครัว ครั้งที่ ๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง