วันที่
ชื่อเรื่อง
30  ม.ค. 2562
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ม.ค. 2562
จ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทาง 2 ชั้น ปรับอากาศขนาดไม่เกินกว่า 42 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ธ.ค. 2561
จ้างโครงการจ้างเหมาอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลเขาไพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ธ.ค. 2561
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบคลองชลประทาน หมู่ที่ 5 บ้านควนไทรตอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ธ.ค. 2561
จ้างโครงการขุดลอกหน้าฝายชลประทานคลองไพ หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ธ.ค. 2561
จ้างโครงการขุดลอกตะกอนดินคูเหมืองสายนาหนองเต่า หมู่ที่ 2 ต.เขาไพร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลน อบต. เขาไพร กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ต.ค. 2561
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ต.ค. 2561
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตง.ถ.25-001 สายหน้าเขา หมู่ที่ 1-3 บ้านลำช้าง ตำบลเขาไพร กว้าง 5 เมตร ยาว 1,500 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
1  ต.ค. 2561
ซื้ออาหารเสริม (นม) ยู.เอช.ที. รสจืด ชนิดกล่อง ขนาด 200 ซีซี ตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม - 31 ตุลาคม 2561 สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลเขาไพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.ย. 2561
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตง.ถ.25-001 สายหน้าเขา หมู่ที่ 1-3 บ้านลำช้าง ตำบลเขาไพร กว้าง 5 เมตร ยาว 1,500 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง