วันที่
ชื่อเรื่อง
27  ก.ย. 2561
จ้างซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 1 - 5 ตำบลเขาไพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2561
ซื้อโครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน(มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,400 บีทียู พร้อมติดตั้ง ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลเขาไพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2561
จ้างโครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 1 บ้านลำช้าง ต.เขาไพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2561
จ้างโครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 4 หน้าโรงเรียนบ้านทอนเหรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ย. 2561
จ้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ศพด. ต.เขาไพร หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ย. 2561
ซื้อจัดซื้อผ้าม่านสำนักงาน อบต.เขาไพร พร้อมติดตั้ง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ย. 2561
ซื้อจัดซื้อคอมพิวเตอร์ ALL In One สำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ย. 2561
จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. ลอดเหลี่ยมสำเร็จรูป หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ย. 2561
ซื้อเครื่องสูบน้ำแบบมอเตอร์ (แบบซัมเมอร์ส) ขนาด 1.5 HP จำนวน 1 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ย. 2561
จ้างโครงการงานขุดลอกตะกอนคูระบายน้ำ เพื่อป้องกันและลดผลกระทบจากสาธารณะภัยในพื้นที่เสี่ยงภัย บ้านลำช้าง หมู่ที่ 1 ตำบลเขาไพร อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง