วันที่
ชื่อเรื่อง
6  ก.ค. 2561
ซื้อโครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมติดตั้งศูนย์ควบคุม หมู่ที่ 1 บ้านลำช้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มิ.ย. 2561
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(หมึกพริ้นเตอร์)กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มิ.ย. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มิ.ย. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มิ.ย. 2561
ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมเข็มและSyring ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มิ.ย. 2561
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ชุดรับแขกไม้ จำนวน 1 ชุด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มิ.ย. 2561
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะอเนกประสงค์ ขาพับได้ จำนวน 6 ตัว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มิ.ย. 2561
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะประชุม จำนวน 2 ตัว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มิ.ย. 2561
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะทำงานชนิดเหล็ก 2 ตัว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ค. 2561
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายห้วยขุนดำ-ควนหนองยาง หมู่ที่ 2 ต.เขาไพร อ.รัษฎา จ.ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง