วันที่
ชื่อเรื่อง
29  ก.ค. 2563
ซื้อตามโครงการค่าหนังเรียน (3-5ปี) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลเขาไพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ค. 2563
จ้างตามโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย ท้องถิ่นไทย ผ่านการเล่น (สนามเด็กเล่นสร้างปัญญา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ค. 2563
เช่าเหมารถไม่ประจำทางแบบไม่ปรับอากาศตามโครงการพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างความเข้มแข็งกลุ่มสตรีตำบลเขาไพร จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ค. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกปริ้นเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ค. 2563
จ้างโครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 4 (ตอนที่ 3) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ค. 2563
ตามโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย ท้องถิ่นไทย ผ่านการเล่น (สนามเด็กเล่นสร้างปัญญา)
9  ก.ค. 2563
ซื้อโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลเขาไพร อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มิ.ย. 2563
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (อุปกรณ์ประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ค. 2563
ซื้ออาหารเสริม(นม)พาสเจอร์ไรส์ ชนิดถุง ขนาดบรรจุ 200 ซีซี (สำหรับโรงเรียนบ้านทอนเหรียน,โรงเรียนบ้านลำช้าง) จำนวน 40 วันๆละ 324 คน จำนวน 12,960 ถุง จำนวน 2 งวด(รายละเอียดตามเอกสารแนบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ค. 2563
ซื้ออาหารเสริม(นม) พาสเจอร์ไรส์ รสจืด ชนิดถุง ขนาด 200 ซีซี จำนวน ๔๐ วันๆละ ๕๘ คน จำนวน ๒,๓๒๐ ถุง(สำหรับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลเขาไพร ตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ - ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง