วันที่
ชื่อเรื่อง
1  ส.ค. 2561
ซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป จำนวน 300 ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ค. 2561
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ ตามโครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ค. 2561
จ้างเหมาบริการเช่าเครื่องเสียง เต็นท์ และ ม้านั่ง สำหรับโครงการประเพณีหล่อเทียน และถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ค. 2561
จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน บต 5357 ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ค. 2561
จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน บต ๕๓๕๗ ตรัง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ค. 2561
ซื้อโครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมติดตั้งศูนย์ควบคุม หมู่ที่ 1 บ้านลำช้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มิ.ย. 2561
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(หมึกพริ้นเตอร์)กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มิ.ย. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มิ.ย. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มิ.ย. 2561
ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมเข็มและSyring ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง