วันที่
ชื่อเรื่อง
2  พ.ค. 2561
ซื้อหม้อเพิ่มไฟ ขนาด 30 A 1 เฟส จำนวน 1 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  เม.ย. 2561
จ้างดาดหินกันตลิ่งพัง หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มี.ค. 2561
ซื้อวัสดุก่อสร้างจำนวน 19 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง