วันที่
ชื่อเรื่อง
16  ก.ย. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านโหล๊ะท่อม ตำบลเขาไพร แบบบาดาล หอถังเหล็กทรงกลมขอบเหลี่ยม ขนาดความจุ 12 ลูกบาศก์เมตร บ้านโหล๊ะท่อม องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
11  ก.ย. 2563
จ้างซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 1-5 ตำบลเขาไพร จำนวน 128 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกเครื่องพิมพ์ Brother) จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2563
ซื้ออาหารเสริม(นม)พาสเจอร์ไรส์ รสจืด ชนิดถุง ขนาด ๒๐๐ ซีซี จำนวน ๒,๓๖๐ ถุง และนมยูเอชที รสจืด ชนิดกล่อง ขนาด ๒๐๐ ซีซี จำนวน ๑,๒๓๙ กล่องสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลเขาไพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ส.ค. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายลำช้างในหมู่ที่ 3 จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ส.ค. 2563
จ้างซ่อมเปลี่ยน ตู้สาขาโทรศัพท์ภายใน จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ส.ค. 2563
จ้างโครงการปรับปรุงต่อเติมห้องน้ำสำนักงาน อบต.เขาไพร หมู่ที่ ๒ จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ส.ค. 2563
ซื้อเครื่องสำรองไฟขนาด ๒ KVA จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ส.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน(สำนักปลัด) จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ส.ค. 2563
จ้างซ่อมชุดเครื่องเสียงลานกีฬาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 3 หมู่ที่ 4 จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง