วันที่
ชื่อเรื่อง
19  มิ.ย. 2563
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 2 รายการ ดังนี้1. น้ำยาพ่นหมอกควัน2. ทรายกำจัลูกน้ำยุงลายชนิดซอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มิ.ย. 2563
วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ
9  มิ.ย. 2563
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มิ.ย. 2563
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มิ.ย. 2563
ซื้อมิเตอร์น้ำ จำนวน 70 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มิ.ย. 2563
จ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 1 (ตอนที่ 3) ต.เขาไพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มิ.ย. 2563
ซื้อวัสดุอื่นๆ(คอนเดนเซอร์,ซีล,ลูกปืน) จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มิ.ย. 2563
จ้างสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวัน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลเขาไพร)ภาคเรียนที่ 1/2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ค. 2563
ซื้อตามโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (พันธ์กล้าต้นไม้(ต้นทองอุไร+ปุ๋ยอินทรีย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ค. 2563
อาหารเสริม(นม) ยูเอชที รสจืด ชนิดกล่อง ขนาดบรรจุ 200 ซีซี สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลเขาไพร