วันที่
ชื่อเรื่อง
22  พ.ค. 2563
ซื้อซื้ออาหารเสริม(นม)นมยูเอชที รสจืด ชนิดกล่อง ขนาด ๒๐๐ ซีซี สำหรับเด็กเล็ก เด็กอนุบาล และเด็ก ป.๑-ป.๖ โรงเรียนบ้านทอนเหรียน และโรงเรียนบ้านลำช้าง ตั้งแต่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ค. 2563
จ้างโครงการขุดสระน้ำเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 3 ต.เขาไพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  พ.ค. 2563
ซื้อข้าวสาร(ตามโครงการเครื่องอุปโภค-บริโภค ถุงยังชีพ) จำนวน 641 ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  พ.ค. 2563
ซื้อเครื่องอุปโภค-บริโภค (ถุงยังชีพ) เพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อ เชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (โควิด ๑๙) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  พ.ค. 2563
จ้างโครงการขุดลอกตะกอนดินโคลนหน้าฝายคลองเขาจันทร์ หมู่ที่ 1 ต.เขาไพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  พ.ค. 2563
จ้างโครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ ๒ สายควนเมา-ทอนเหรียน (ตอนที่ ๒) โดยติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ จำนวน 10 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  พ.ค. 2563
จ้างจ้างเหมาอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลเขาไพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  เม.ย. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน(กองคลัง) จำนวน 14 รายการ (ตามรายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  เม.ย. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตง.ถ.25-002 สายบ้านควนหนองยาง-ลำช้าง หมู่ที่ 1,5,2 บ้านควนหนองยาง-ลำช้าง ตำบลเขาไพร กว้าง 6 เมตร ยาว 3,945 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นทีไม่น้อยกว่า 23,670 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
15  เม.ย. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายห้วยขุนดำ-ควนหนองยาง หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง