วันที่
ชื่อเรื่อง
24  ส.ค. 2563
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (วัสดุอุปกรณ์ประปา) จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ส.ค. 2563
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า(ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ จำนวน 153 จุด) จำนวน 11 รายการ(รายละเอียดตามเอกสารแนบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ส.ค. 2563
จ้างโครงการวิจัย ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการและการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามมิติที่ ๒ ด้านคุณภาพการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ส.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ส.ค. 2563
ซื้อวัสดุก่อสร้างตามโครงการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัยในเขตพื้นที่ ต.เขาไพร จำนวน 8 ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ส.ค. 2563
ซื้อยางรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน บต 5357 ตรัง ขนาด 215-70-15 จำนวน 4 เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ก.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.ค. 2563
เช่ารถไม่ประจำทาง แบบไม่ปรับอากาศ 39 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน 2 วัน (วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 - วันที่ 1 สิงหาคม 2563 ) ตามโครงการพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างความเข้มแข็งกลุ่มสตรีตำบลเขาไพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ค. 2563
ซื้อตามโครงการหนูน้อยเรียนเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง(ต้นกล้า,ค่าดิน) จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.ค. 2563
เช่าตามโครงการพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างความเข้มแข็งกลุ่มสตรีตำบลเขาไพร องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง