วันที่
ชื่อเรื่อง
8  เม.ย. 2563
ซื้อชุด อปพร. พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๖ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  เม.ย. 2563
ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า(ชนิดขวดขนาด ๑ ml) จำนวน ๑.๑๐๐ โด๊ส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  เม.ย. 2563
ซื้อซื้อตามโครงการป้องกันแก้ไขและควบคุมโรคติดต่อตามฤดูกาล(จัดทำหน้ากากอนามัยป้องกันโรคติดเชื้อไวรัส COVID - 19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  เม.ย. 2563
ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลเขาไพร องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง 1 ชุด
19  มี.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลเขาไพร ภาคเรียนที่ 1/2563 จำนวน 30 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำหน้ากากอนามัย ตามโครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา(COVID - 19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มี.ค. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาล หมู่ที่ 2 บ้านควนหนองยาง ตำบลเขาไพร ตามแบบมาตรฐานสำนักงานทรัพยากรน้ำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
16  มี.ค. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพระบบบ่อพักตกตะกอนน้ำดิบระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดิน หมู่ที่ 1 บ้านลำช้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
9  มี.ค. 2563
จ้างปรับปรุงทางเข้าถนนสายสถานีอาหารสัตว์-บ้านศาลาหลวงด้วง หมู่ที่ 3 ตำบลเขาไพร อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.พ. 2563
ซื้อหินคลุก จำนวน 144 ลบ.ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง