วันที่
ชื่อเรื่อง
25  ก.พ. 2563
ซื้อวัสดุทำฝายกั้นน้ำบริเวณลำคลองเขาจันทร์ หมูที่ 1 จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.พ. 2563
ซื้อวัสดุกีฬา จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.พ. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(กองช่าง) จำนวน 5 รายการ (ตามรายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.พ. 2563
เช่าเครื่องเสียง จำนวน 1 ชุด,เช่าเต็นท์ ขนาด 4x8 เมตร พร้อมโต๊ะ จำนวน 20 ตัว และเก้าอี้ จำนวน 200 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.พ. 2563
ซื้อของรางวัล(ตามโครงการจัดแข่งขันกีฬาเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ม.ค. 2563
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบคลองชลประทาน บ้านควนไทรตอก หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ธ.ค. 2562
จ้างโครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลเขาไพรหมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ธ.ค. 2562
เช่ายานพาหนะเดินทาง รถปรับอากาศหนึ่งชั้น รถโดยสารไม่ประจำทาง จำนวน ไม่เกิน ๓๔ ที่นั่ง จำนวน ๑ คัน (ตามโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพิ่มพูนประสิทธิภาพบุคลากรเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น)รายละเอียดตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ธ.ค. 2562
ซื้อเครื่องสูบน้ำมอเตอร์(แบบซัมเมอร์ส) ขนาด 2 HP จำนวน 1 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ธ.ค. 2562
เช่ายานพาหนะเดินทาง(รถบัสไม่ประจำทาง จำนวนไม่เกิน 45 ที่นั่ง) ตามโครงการหนูน้อยเรียนรู้สู่โลกกว้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง