วันที่
ชื่อเรื่อง
12  ธ.ค. 2562
เช่ายานพาหนะเดินทาง(รถบัสไม่ประจำทาง จำนวนไม่เกิน 45 ที่นั่ง) ตามโครงการหนูน้อยเรียนรู้สู่โลกกว้าง จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ธ.ค. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) จำนวน 15 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2562
เช่าพื้นที่บริการอินเตอร์เน็ต (ค่าจดทะเบียนโดเมนเนม, บำรุงรักษาระบบและสำรองข้อมูลใน server, ค่าเชื่อมโยงระบบ RSS ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง e-GP โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ย. 2562
จ้างก่อสร้างฝายคลองไพ หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ย. 2562
จ้างก่อสร้างฝายเลียบคลองชลประทาน หมู่ที่ ๕ ตำบลเขาไพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ย. 2562
จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนสายบ้านศาลาหลวงด้วง บ้านหลักเชือก หมูที่ 3 ตำบลเขาไพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุก่อสร้าง(ท่อประปาPVC) ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 60 ท่อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ย. 2562
จ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์(ป้ายพาสวู๊ดและสติกเกอร์ซีทู) องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง