องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร อำเภอรัษฏา จังหวัดตรัง : www.khaoprai.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายก อบต.
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
อำนาจหน้าที่
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
เจตจำนงของนายก อบต.
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาสามปี
แผนยุทธศาสตร์ฯ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
ข้อบัญญัติ
 
ข้อบัญญัติงบประมาณ
เรื่องอื่น ๆ
รายงาน
 
รายงานทางการเงิน
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุม
ประกาศต่างๆเกี่ยวกับจัดซื้อจัดจ้าง
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 
นโยบายการบริหารงานทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
มาตรฐานการให้บริการ
ป้องกันการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
คู่มือปฏิบัติงาน
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
เกร็ดความรู้
จดหมายข่าว
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
 

ประวัติและความเป็นมา
 
 
         ตำบลเขาไพรแยกออกจากตำบลหนองบัวเมื่อพ.ศ. 2528 การตั้งชื่อมีที่มาจากพื้นที่ตำบลเขาไพร มีลักษณะเด่นเป็นพื้นที่ ที่มีป่าไม้ค่อนข้างหนาแน่นเขียวชอุ่ม และมีภูเขาสูง กำนันครื้น ดำสุข เป็นกำนันคนแรกของตำบล เดิมมีการปกครองแบ่งเป็น 4 หมู่บ้าน อยู่ในเขตการปกครองของอำเภอห้วยยอด ได้แก่ ม.1 บ้านลำช้าง, ม.2 บ้านโหล๊ท่อม , ม.3บ้านศาลาหลวงด้วง, ม.4 บ้านทอนเหรียญต่อมาเมื่อเดือนมิถุนายน พ.ศ.2536 ได้แยกหมู่บ้านเพิ่มเป็นหมู่ที่ 5 ชื่อบ้านควนไตรตอก ปัจจุบันตำบลเขาไพรตั้งอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง อยู่ห่างอำเภอประมาณ 3.5 ก.ม