องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร อำเภอรัษฏา จังหวัดตรัง : www.khaoprai.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายก อบต.
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
อำนาจหน้าที่
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
เจตจำนงของนายก อบต.
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาสามปี
แผนยุทธศาสตร์ฯ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
ข้อบัญญัติ
 
ข้อบัญญัติงบประมาณ
เรื่องอื่น ๆ
รายงาน
 
รายงานทางการเงิน
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุม
ประกาศต่างๆเกี่ยวกับจัดซื้อจัดจ้าง
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 
นโยบายการบริหารงานทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
มาตรฐานการให้บริการ
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
คู่มือปฏิบัติงาน
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
เกร็ดความรู้
จดหมายข่าว
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
 

สาส์นจากนายก อบต.
 

สาสน์จากใจนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร

กราบสวัสดี พ่อแม่พี่น้องชาวตำบลเขาไพรที่เคารพทุกท่าน กระผม นายทรรศนฤทธิ์ ดำสุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร ขอกราบขอบพระคุณทุกท่านที่ได้ให้ความไว้วางใจ และให้โอกาสกระผมรับใช้ท่านในตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร นับตั้งแต่วันที่กระผมเข้ารับตำแหน่งจนถึงปัจจุบัน นโยบายต่างๆ ที่กระผมได้ประกาศตั้งแต่หาเสียงจนถึงวันแถลงนโยบายในสภานั้น กระผมขอเรียนว่า ได้ดำเนินการครอบคลุมจนเกือบจะครบทุกด้านแล้ว และคาดว่าระยะเวลา ที่ดำรงตำแหน่ง ก่อนที่จะครบวาระในวันที่ 19 ตุลาคม 2560นั้น กระผมจะดำเนินการให้แล้วเสร็จตามนโยบายเจตนารมณ์ที่แถลงไว้ต่อสภาฯและพ่อแม่พี่น้องชาวตำบลเขาไพร ขณะนี้การบริหารของเรากำลังดำเนินไปด้วยดีและต่อเนื่องทั้งนี้ด้วยการสนับสนุนของทีมงาน คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ เจ้าหน้าที่ทุกคน ตลอดจนถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและบุคคลหลายภาคส่วน หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้นำชุมชน กลุ่มองค์กร และผู้มีส่วนสำคัญยิ่งในการสนับสนุน ให้กำลังใจ การทำงานของกระผมตลอดมานั่นก็คือ พ่อแม่พี่น้องชาวตำบลเขาไพรที่เคารพรักทุกท่าน ในโอกาสนี้กระผมขอสร้างความเชื่อมั่นให้กับพี่น้องประชาชน ว่าจะดำเนินการพัฒนาในทุกด้านตามอำนาจหน้าที่เพื่อประโยชน์สุขของพี่น้องชาวตำบลเขาไพรเป็นสำคัญ ขอให้ท่านเชื่อมั่นในการทำงานในทุกด้าน ทุกโครงการ/กิจกรรมที่กระผมคัดสรรเข้ามาดำเนินการจะเป็นไปตามปัญหาความต้องการของประชาชนตามวิสัยทัศน์ที่ว่าโครงสร้างพื้นฐานครอบคลุม ชุมชนเข้มแข็ง แหล่งน้ำสมบูรณ์ ยึดถือวิถีเศรษฐกิจพอเพียงและจะมุ่งมั่นตั้งใจที่จะทำให้ ตำบลเขาไพรพรุ่งนี้ ต้องดีกว่าวันนี้

สุดท้ายนี้ กระผมขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลกจงดลบันดาลและอำนวยพรให้พ่อแม่พี่น้องชาวตำบลเขาไพรทุกท่าน ประสบแต่ความสุข ความเจริญในทุกด้านทุกประการตลอดไป

 

                                                                

   (นายทรรศนฤทธิ์ ดำสุข)
    นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร

 

 


 

ใจซื่อ  มือสะอาด  รักสงบ เคารพระเบียบ  พัฒนาคน  พัฒนางาน  ร่วมบูรณาการ  ท้องที่  ท้องถิ่น