องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร อำเภอรัษฏา จังหวัดตรัง : www.khaoprai.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายก อบต.
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาสามปี
แผนยุทธศาสตร์ฯ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
ข้อบัญญัติ
 
ข้อบัญญัติงบประมาณ
เรื่องอื่น ๆ
รายงาน
 
รายงานทางการเงิน
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุม
จัดซื้อจัดจ้าง
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
เกร็ดความรู้
จดหมายข่าว

สาส์นจากนายก อบต.
 
คำแถลงนโยบาย
ของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร
นายสนิท อำลอย
แถลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร

                  ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดตรังได้มีหนังสือเลขที่ ลต13101/15022 ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2552 แจ้งผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง ประกาศ ณ วันที่ 5 ตุลาคม 2552 ในการประชุมครั้งที่ 112/2552 เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2552 รับรองข้าพเจ้า นายสนิท อำลอย เป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร ตั้งแต่วันที่ 6 กันยายน 2552 โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 10(13) แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ.2550 และมาตรา 95 แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2545 ประกอบข้อ92ของระเบียบคณะกรรมการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร พ.ศ.2546 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่3) พ.ศ.2548
 
                  กระผมจึงขอแถลงนโยบายต่อองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร เพื่อให้การบริหารราชการในอำนาจหน้าที่ของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร ได้บรรลุถึงภารกิจตามนโยบายที่ได้ให้ไว้ ต่อพี่น้องประชาชนและเพื่อให้เป็นไปตามที่พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลพ.ศ.2537(แก้ไขฉบับที่5) พ.ศ.2546 ที่กำหนดให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบล แถลงนโยบายต่อองค์การบริหารส่วนตำบลภายใน 30 วันนับตั้งแต่วันประกาศผลการเลือกตั้งก่อนเข้ารับหน้าที่
 
                  ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
 
                  ความเปลี่ยนแปลงของสภาพเศรษฐกิจ สังคม การเมือง เทคโนโลยีในช่วงสองทศวรรษที่ผ่านมา ได้ส่งผลทำให้สังคมเกือบทุกแห่งได้เผชิญกับปัญหามากมายหลายประการ จำเป็นต้องสร้างปฏิกริยาสนองต่อสภาวะโลกาภิวัฒน์และปัญหาการขาดประสิทธิผลของการบริหารราชการ สร้างการเปลี่ยนแปลงทางด้านกระบวนทัศน์ รูปแบบและวิธีการบริหารของหน่วยงานไปสู่ระบบบริหารราชการแผ่นดินแนวใหม่ที่เรียกว่า การบริหารจัดการของรัฐตามหลักเกณฑ์วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี อันเป็นรูปแบบแนวทางในการบริหารจัดการ งานที่ได้มีการผสมผสานหลักการ กรอบความคิดหลาย ๆ ประการเข้าไว้ด้วยกัน ได้แก่ การนำแนวคิดเศรษฐกิจใหม่ แนวคิดการบริหารจัดการธุรกิจใหม่ แนวคิดตามรัฐศาสตร์ร่วมสมัยและการดำเนินการตามหลักกฎหมายมหาชน และแนวพระราชดำรัสขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัฐกาลที่ 9 ว่าด้วยเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทาง ซึ่งกระผมได้นำมาซึ่งหลักในการบริหารราชการ.......