องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร อำเภอรัษฏา จังหวัดตรัง : www.khaoprai.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
คู่มือสำหรับประชาชน อบต.เขาไพร
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว
1 การรับรองเป็นองค์กรสวัสดิการชุมชน (3) [ 28 ส.ค. 2558 ]
2 การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ระยะที่ 2 ) ขั้นตอนออกใบอนุญาต (3) [ 28 ส.ค. 2558 ]
3 การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ระยะที่ 1) ขั้นตอนออกคำสั่งรับคำขอรับใบอนุญาต (2) [ 28 ส.ค. 2558 ]
4 การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ (4) [ 28 ส.ค. 2558 ]
5 การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (3) [ 28 ส.ค. 2558 ]
6 การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน (2) [ 28 ส.ค. 2558 ]
7 การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (2) [ 28 ส.ค. 2558 ]
8 การรับชำระภาษีป้าย (5) [ 28 ส.ค. 2558 ]
9 การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ)ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา [ 28 ส.ค. 2558 ]
10 การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา [ 28 ส.ค. 2558 ]
 
หน้า 1|2