องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร อำเภอรัษฏา จังหวัดตรัง : www.khaoprai.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายก อบต.
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาสามปี
แผนยุทธศาสตร์ฯ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
ข้อบัญญัติ
 
ข้อบัญญัติงบประมาณ
เรื่องอื่น ๆ
รายงาน
 
รายงานทางการเงิน
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุม
จัดซื้อจัดจ้าง
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
เกร็ดความรู้
จดหมายข่าว

สำนักงานปลัด
 
     
   นางสาวทิพย์วรรณ วรรณะ  
   ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  
     
 

 
   นางพลอยทิพย์ ไชยมณี  
   รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  
     
     
   นางสาวอารี  วิระสุข  
   หัวหน้าสำนักปลัด  
     
     
น.ส จุไรรัตน์ จันทร์ทองอ่อน  นายวรปรัชญ์  สุวรรณชาตรี นางรัชนี กาญจนศรี
นักวิชาการศึกษาปฎิบัติการ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ  นักทรัพยากรบุคคล
     
 
 
 นางสาววีราภรณ์ ฉายาวิวัฒน์  นางศศิลักษณ์ พักตร์จันทร์  
 นักพัฒนาชุมชน  เจ้าพนักงานธุรการ  
     
   
 นางขวัญจิตร  จีนชาวนา  นางสุขใส  สีนา
 ครู ค.ศ.1
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลำช้าง
 ครู ค.ศ.1
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านศาลาหลวงด้วง
   
   
นางฉวีวรรณ  หลวงคลัง
นางสาวศิริพร  จันทรมาศ
 ครูผู้ดูแลเด็ก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลำช้าง
 ครูผู้ดูแลเด็ก
   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลำช้าง