องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร อำเภอรัษฏา จังหวัดตรัง : www.khaoprai.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายก อบต.
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
อำนาจหน้าที่
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
เจตจำนงของนายก อบต.
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาสามปี
แผนยุทธศาสตร์ฯ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
ข้อบัญญัติ
 
ข้อบัญญัติงบประมาณ
เรื่องอื่น ๆ
รายงาน
 
รายงานทางการเงิน
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุม
ประกาศต่างๆเกี่ยวกับจัดซื้อจัดจ้าง
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 
นโยบายการบริหารงานทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
มาตรฐานการให้บริการ
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
คู่มือปฏิบัติงาน
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
เกร็ดความรู้
จดหมายข่าว
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
 

สำนักงานปลัด
 
     
   นางสาวทิพย์วรรณ วรรณะ  
   ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  
     
 

 
   นางพลอยทิพย์ ไชยมณี  
   รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  
     
 

 

 
   นางสาวอารี  วิระสุข  
   หัวหน้าสำนักปลัด  
     

 

 

 
นางรัชนี กาญจนศรี  นางสาวเฉลิมขวัญ  จันทร์มาส
นางขวัญจิตร จีนชาวนารี
 นักทรัพยากรบุคคล  นักพัฒนาชุมชน  นักวิชาการศึกษา
     
 
 
นางภาวิณี  ศรีทอง  นางศศิลักษณ์ พักตร์จันทร์  
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  เจ้าพนักงานธุรการ
     
   
 นางสุขใส  สีนา  นางสาวศิริพร  จันทรมาศ
 ครู ค.ศ.2
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลเขาไพร
 ครู ค.ศ.1
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลเขาไพร
   
 
 
นางฉวีวรรณ  หลวงคลัง
นางขวัญฤทัย  แย้มไสว
  ครู ค.ศ.1
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลเขาไพร
 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ