องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร อำเภอรัษฏา จังหวัดตรัง : www.khaoprai.go.th
 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายก อบต.
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
อำนาจหน้าที่
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
เจตจำนงของนายก อบต.
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) 2563
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) 2564
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
ข้อบัญญัติ
 
ข้อบัญญัติงบประมาณ
เรื่องอื่น ๆ
กิจการสภา
แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ
รายงานการประชุมสภา
ประกาศต่างๆ
 
ประกาศกำหนดสมัยประชุม
ประกาศเรียกประชุม
ประกาศเชิญชวนประชาชนฟังการประชุมสภา
ประกาศรายงานการประชุมสภา
อื่นๆ
 
หนังสือ
 
 
  หนังสือนัดประชุม
office กิจการสภา
 
  บรรยากาศการประชุม
  ห้องทำงาน
รายงาน
 
รายงานทางการเงิน
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุม
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
ประกาศต่างๆเกี่ยวกับจัดซื้อจัดจ้าง
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 
นโยบายการบริหารงานทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
มาตรฐานการให้บริการ
ป้องกันการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
คู่มือปฏิบัติงาน
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
เกร็ดความรู้
จดหมายข่าว
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
 

สำนักงานปลัด
 
     
   นางสาวทิพย์วรรณ วรรณะ  
   ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  
     
 

 
   นางพลอยทิพย์ ไชยมณี  
   รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  
     
 

 

 
   นางสาวอารี  วิระสุข  
   หัวหน้าสำนักปลัด  
     

 

 

 
นางรัชนี กาญจนศรี  นายพรเชิด  หนูเหมือน
นางขวัญจิตร จีนชาวนารี
 นักทรัพยากรบุคคล  นักพัฒนาชุมชน  นักวิชาการศึกษาปฏิบัติงาน
     
 
 
นางภาวิณี  ศรีทอง
 
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  เจ้าพนักงานธุรการ
     
   
 นางสุขใส  สีนา  นางสาวศิริพร  จันทรมาศ
 ครู ค.ศ.2
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลเขาไพร
 ครู ค.ศ.1
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลเขาไพร
   
 
 
นางฉวีวรรณ  หลวงคลัง
นางขวัญฤทัย  แย้มไสว
  ครู ค.ศ.1
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลเขาไพร
 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ