องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร อำเภอรัษฏา จังหวัดตรัง : www.khaoprai.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายก อบต.
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาสามปี
แผนยุทธศาสตร์ฯ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
ข้อบัญญัติ
 
ข้อบัญญัติงบประมาณ
เรื่องอื่น ๆ
รายงาน
 
รายงานทางการเงิน
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุม
จัดซื้อจัดจ้าง
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
เกร็ดความรู้
จดหมายข่าว

วิสัยทัศน์ - พันธกิจ
 
"โครงสร้างพื้นฐานครอบคลุม ชุมชนเข้มแข็ง
แหล่งน้ำสมบูรณ์ ยึดถือวิถีเศรษฐกิจพอเพียง"
 
แนวทางการพัฒนาท้องถิ่น
         1. ก่อสร้างและปรับปรุง บำรุงรักษาถนน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ พนังกั้นน้ำ
         2. พัฒนาระบบจราจร
         3. พัฒนาและจัดหาแหล่งน้ำสะอาดเพื่ออุปโภค บริโภค เพื่อการเกษตร
         4. พัฒนาระบบโทรคมนาคม
         5. พัฒนาระบบไฟฟ้าสาธารณะ
         6. ดำเนินการสำรวจที่ดินไม่มีเอกสารสิทธิ
         7. ส่งเสริมการจัดสวัสดิการและนันทนาการ
         8. ส่งเสริมป้องกันสุขภาพอนามัยของประชาชน
         9. การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
         10. พัฒนาศักยภาพบุคลากร
         11. ส่งเสริมการศึกษาของประชาชนทุกระดับ
         12. เพิ่มช่องทางในการรับรู้ข่าวสารให้แก่ประชาชน
         13. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
         14. ส่งเสริมระบบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
         15. พัฒนาระบบบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
         16. สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
         17. ประชาสัมพันธ์สร้างจิตสำนึกผลกระทบการปล่อยน้ำเสียลงสู่แม่น้ำลำคลอง
         18. บำบัดและกำจัดขยะ
         19. ปรับปรุงและพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยว
         20. ส่งเสริมศาสนาวัฒนธรรมและประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น
         21. พัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้ประชาชน