องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง : www.khaoprai.go.th
 
 
หัวหน้าส่วนราชการ

นางพลอยทิพย์  ไชยมณี
รองปลัด อบต. รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร
โทร.081-0894114
นางพลอยทิพย์ ไชยมณี
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร.081-0894114


นางสาวอารี  วิระสุข
นางอภิญญา  รัตนพันธ์
นายรวยไชย ชัยสุริยา
หัวหน้าสำนักงานปลัด
ผู้อำนวยการกองคลัง
ผู้อำนวยการกองช่าง
 โทร. 090-1749656 โทร. 085-8642845
 โทร. 092-4693006