องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง : www.khaoprai.go.th
 
 
หน่วยตรวจสอบภายใน

นางพลอยทิพย์  ไชยมณี
รองปลัด อบต. รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร
โทร.081-0894114
นางสาวอารี  วิระสุข
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน
นักวิชาการตรวจสอบภายใน

โทร. 090-1749656