องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง : www.khaoprai.go.th
 
 
หน่วยตรวจสอบภายใน

นางพลอยทิพย์  ไชยมณี
รองปลัด อบต. รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร
โทร.081-0894114

นางสาวลัดดาวัลย์ ไชยช่วย
นักวิชาการตรวจสอบภายใน
โทร. 061-4699287