วันที่
ชื่อเรื่อง
16  มี.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กบ 632 ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มี.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน บต 5357 ตรัง จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มี.ค. 2566
ซื้อปั๊มสูบน้ำบาดาล (ขนาด ๒ HP) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มี.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน(สำนักปลัด) จำนวน 19 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มี.ค. 2566
ซื้อของรางวัล ตามโครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (กีฬาสานสัมพันธ์สายใยครอบครัว ครั้งที่ ๑๑) จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.พ. 2566
เช่าเหมารถรับจ้างไม่ประจำทาง แบบพัดลม จำนวน ๔๕ ที่นั่ง จำนวน ๑ คัน (ตามโครงการชุมชนปลอดขยะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.พ. 2566
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (๑. ตู้เก็บเอกสาร ชนิด ๒ บาน จำนวน ๑ ตู้ ๒. ตู้อเนกประสงค์ จำนวน ๑ ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.พ. 2566
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เก็บเอกสาร ขนาด ๔ ฟุต บานเลื่อนทึบ จำนวน ๑ ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.พ. 2566
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๑ (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) จำนวน ๑ เครื่อง (เกณฑ์ราคากลางคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศษรฐกิจและสังคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.พ. 2566
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมาณผล แบบที่ ๑ (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง