วันที่
ชื่อเรื่อง
10  ส.ค. 2565
ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่งมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาด ๕.๕ HP พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์หมึกพิมพ์ canon 325 จำนวน 2 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ส.ค. 2565
ซื้อยางรถยนต์ ขนาด 215-70-15 จำนวน 2 เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ส.ค. 2565
เช่ายานพาหนะเดินทาง จำนวน 1 คัน (ตามโครงการฝึกอบรมป้องกันโรคติดต่อให้กับผู้นำชุมชนและศึกษาดูงานพื้นที่ป้องกันโรคเข้มแข็ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ค. 2565
เช่าเหมารถบัสไปทัศนศึกษา จำนวน 1 คัน รถโดยสารไม่ประจำทาง จำนวนไม่เกิน 45 ที่นั่งตามโครงการหนูน้อยเรียนรู้สู่โลกกว้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ค. 2565
ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร 80 g จำนวน 70 รีม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ค. 2565
จ้างขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๖ นิ้ว ค่าเฉลี่ยความลึก ๗๐ เมตร หรือสูบน้ำได้ไม่น้อยกว่า ๓ ลบ.ม./ชั่วโมง ม.๒ ต.เขาไพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ค. 2565
จ้างตัดเย็บผ้าคลุมโตีะห้องประชุม อบต.เขาไพร ขนาดกว้าง 60 ซม. ยาว 120 ซม. ลึก 75 ซม. โดยตัดเย็บให้มีระบายรอบโต๊ะ จำนวน 22 ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ค. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน(กองคลัง) จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ค. 2565
จ้างโครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ ม.3 ถนนสายลำช้างใน จำนวน 10 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง