วันที่
ชื่อเรื่อง
15  ก.ค. 2567
ซื้อหมึกปริ้นเตอร์ ยี่ห้อ brather จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ค. 2567
ซื้อจัดซื้อพร้อมติดตั้ง โคมไฟถนนแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ และอุปกรณ์ บริเวณถนนทางแยกจุดเสี่ยง(ตามบัญชีนวัตกรรมไทย) หมู่ที่ ๑-๕ โดยวิธีคัดเลือก
5  ก.ค. 2567
จ้างโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวัน)สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลเขาไพร ภาคเรียนที่ 1/ 2567 เดือนก.ค.2567 ตั้งแต่วันที่ 1-31 ก.ค.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มิ.ย. 2567
ซื้อครุภัณฑ์โรงงาน จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มิ.ย. 2567
ซื้อซุ้มเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ ๑๐ พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ ซุ้ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มิ.ย. 2567
ซื้อตู้เก็บเอกสาร(ทรงสูง) บานเลื่อนกระจก ขนาด ๓ ฟุต จำนวน ๑ ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มิ.ย. 2567
ซื้อตู้เก็บเอกสาร(ทรงสูง) บานเลื่อนกระจก ขนาด ๓ ฟุต จำนวน ๒ ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มิ.ย. 2567
ซื้อตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนทึบ ๒ บาน ขนาด ๔ ฟุต (มอก.) พร้อมขารอง จำนวน ๑ ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มิ.ย. 2567
ซื้อตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนทึบ ๒ บาน ขนาด ๔ ฟุต (มอก.) พร้อมขารอง จำนวน ๑ ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มิ.ย. 2567
ซื้อตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนทึบ ๒ บาน ขนาด ๔ ฟุต(มอก.) พร้อมขารอง จำนวน ๓ ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง