วันที่
ชื่อเรื่อง
17  ก.ย. 2564
ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (เครื่องสูบน้ำมอเตอร์ แบบหอยโข่ง ขนาด 3 HP พร้อมอุปกรณ์) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2564
จ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตง.ถ.25-005 สายต้นม่วง หมู่ที่ 2 ตำบลเขาไพร กว้าง 5 เมตร ยาว 462 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,310 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง โดยวิธีคัดเลือก
14  ก.ย. 2564
จ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตง.ถ.25-007 สายเลียบคลองชลประทาน หมู่ที่ 5 ตำบลเขาไพร กว้าง 4 เมตร ยาว 657 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,628 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง โดยวิธีคัดเลือก
14  ก.ย. 2564
จ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตง.ถ.25-011 สายสวนปาล์ม-นาหนองเต่า หมู่ที่ 2 , หมู่ที่ 4 ตำบลเขาไพร กว้าง 5 เมตร ยาว 382 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,910 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง โดยวิธีคัดเลือก
9  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (วัสดุซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านของ อบต.)จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ย. 2564
ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว(เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ส.ค. 2564
ซื้อปรับปรุงภูมิทัศน์ 2 ข้างทางองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ส.ค. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ส.ค. 2564
จ้างโครงการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง