องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง : www.khaoprai.go.th
 
 
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 22 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร เรื่อง การสร้างขวัญ กำลังใจ และการลงโทษ แก่พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง [ 10 ก.พ. 2564 ]16
2 ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 9 ก.พ. 2564 ]15
3 ประกาศรับสมัครสรรหาพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร [ 5 ก.พ. 2564 ]21
4 ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดตรัง เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น พ.ศ. 2561 [ 7 ม.ค. 2564 ]18
5 ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดตรัง เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563 [ 7 ม.ค. 2564 ]20
6 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปกิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างประจำ [ 6 ม.ค. 2564 ]17
7 หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ [ 11 มิ.ย. 2563 ]18
8 หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร [ 10 มิ.ย. 2563 ]25
9 หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากรตามแผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2563 [ 10 มิ.ย. 2563 ]15
10 หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร [ 10 มิ.ย. 2563 ]16
11 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบรรจุผู้ออกจากราชการไปแล้วกลับเข้ารับราชการ พ.ศ. 2563 [ 10 มิ.ย. 2563 ]17
12 หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายโบนัส 2558 [ 10 มิ.ย. 2563 ]21
13 หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้ง [ 10 มิ.ย. 2563 ]13
14 มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการให้ออกจากราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 [ 10 มิ.ย. 2563 ]16
15 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร เรื่อง การสร้างขวัญ กำลังใจ และการลงโทษ แก่พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง [ 5 ก.พ. 2563 ]19
16 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานครูและบุคลากรการศึกษาเทศบาล พ.ศ. 2562 [ 3 ม.ค. 2563 ]12
17 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการเลื่อนเงินเดือนพนักงานครูและบุคลากรการศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2562 [ 3 ม.ค. 2563 ]13
18 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 [ 3 ม.ค. 2563 ]13
19 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล [ 20 มิ.ย. 2562 ]14
20 แบบประเมิน เลื่อนระดับ [ 8 ม.ค. 2562 ]15
 
หน้า 1|2