องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง : www.khaoprai.go.th
 
 
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
ข้อมูลทั้งหมด 19 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน [ 22 ก.พ. 2564 ]20
2 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียน ร้องทุกข์และช่องทางการรับรู้ข่าวสาร เพื่อการสื่อสารในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล [ 12 ม.ค. 2564 ]16
3 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร [ 7 ม.ค. 2564 ]16
4 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร เรื่อง มาตรการการใช้ดุลยพินิจและอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี [ 6 ม.ค. 2564 ]20
5 คู่มือ การปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน [ 5 ม.ค. 2564 ]16
6 ประชุมพนักงาน หน่วยงานเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน [ 5 ม.ค. 2564 ]15
7 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร เรื่อง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำคู่มือการปฎิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร [ 9 ธ.ค. 2563 ]18
8 นำส่งประชาสัมพันธ์ [ 8 เม.ย. 2563 ]18
9 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น [ 24 มี.ค. 2563 ]17
10 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร เรื่อง มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ [ 24 มี.ค. 2563 ]18
11 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร เรื่อง มาตรการ กลไกในการให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามาเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร [ 6 ก.พ. 2563 ]18
12 ประชุมพนักงาน หน่วยงานเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน [ 21 ม.ค. 2563 ]15
13 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร [ 14 ม.ค. 2563 ]17
14 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงาน [ 6 ม.ค. 2563 ]16
15 คู่มือ การปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน [ 3 ม.ค. 2563 ]14
16 แผนดำเนินงานตามมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง [ 21 ต.ค. 2562 ]18
17 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร เรื่อง มาตรการการใช้ดุลยพินิจและอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี [ 24 มิ.ย. 2562 ]18
18 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร เรื่อง มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม [ 4 ม.ค. 2562 ]15
19 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมจัดทำคู่มือการปฎิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร [ 21 มิ.ย. 2560 ]21