องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร อำเภอรัษฏา จังหวัดตรัง : www.khaoprai.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 


สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 3 บ้านศาลาหลวงด้วง ตำบลเขาไพร อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง

    รายละเอียดข่าว


 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร
เรื่อง  สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ หมู่ที่  3  บ้านศาลาหลวงด้วง   
ตำบลเขาไพร  อำเภอรัษฎา  จังหวัดตรัง
..........................................
ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร  อำเภอรัษฎา  จังหวัดตรัง  มีความประสงค์จะเรียกสอบราคาจ้าง  โครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์  ตามแบบแปลนสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย  หมู่ที่  3  บ้านศาลาหลวงด้วง  องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร  อำเภอรัษฎา  จังหวัดตรัง  พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ  จำนวน  1  ป้าย
(วงเงินงบประมาณ/ราคากลาง  1,500,000  บาท)
                   ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
                   1. เป็นนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา ที่มีอาชีพรับจ้างทำงานที่สอบราคาดังกล่าว
                   2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกแจ้งเวียนชื่อเป็นผู้ทิ้งงานของทางราชการ  รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ในขณะที่ยื่นซองสอบราคา
                   3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกันซึ่งอาจปฏิเสธไม่ขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
4. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบล ณ วันประกาศสอบราคา  หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้
                   5. มีผลงานก่อสร้างและสัญญางานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่สอบราคาจ้าง   ในวงเงินไม่น้อยกว่า. ...750,000...บาท
                   6. บุคคลหรือนิติบุคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
7. บุคคลหรือนิติบุคลที่เข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
8. คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากธนาคาร  เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้
                   ผู้เสนอราคาจะต้องรับผิดชอบในการถอดแบบและคำนวณราคากลางเอง  จะนำราคากลางของทางราชการมาปฏิเสธความรับผิดชอบหรือเรียกร้องค่าก่อสร้างในภายหลังไม่ได้  องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพรจะพิจารณาเป็นรายโครงการ  โดยแยกออกเป็นแต่ละสัญญาโดยไม่เกี่ยวข้องกัน
 
/-2- กำหนดดูสถานที่......
 
 
-2-
                   กำหนดดูสถานที่ก่อสร้าง  และรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม ในวันที่  21  เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557  โดยพร้อมกัน ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร  เวลา  10.00  น.  ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นผู้ไปดูสถานที่ก่อสร้าง  หากไม่ได้ไปดูสถานที่ก่อสร้างตามวันและเวลาที่กำหนด  ถือว่าผู้เสนอราคาได้เข้าใจและยอมรับเงื่อนไขรายละเอียดต่าง ๆ ของโครงการดังกล่าวโดยตลอดแล้ว  จะมาโต้แย้งใด ๆ มิได้ทั้งสิ้น  
                   กำหนดยื่นซองสอบราคาได้ตั้งแต่วันที่  15  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. 255จนถึงวันที่  29  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. 2557  ณ  กองคลัง  องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร  ในวันและเวลาราชการ  สำหรับในวันที่  28  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. 255ให้ไปยื่นซองสอบราคาได้  ณ  ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อหรือการจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ ณ ที่ว่าการอำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง  ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30  น.  และกำหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่  30  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. 2557   ตั้งแต่เวลา  09.00 น.  เป็นต้นไป 
ณ  ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อหรือการจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ ณ ที่ว่าการอำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง  
                   ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารสอบราคา  ในราคาชุดละ....1,500...บาท
ได้ที่ กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร  ระหว่างวันที่  15  เดือน ตุลาคม  พ.ศ.2557  ถึงวันที่  29  เดือน ตุลาคม  พ.ศ. 2557  ในวันและเวลาราชการ  หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข
0-7529-0869  (สามารถดูรายละเอียดได้ที่เวปไซด์ อบต.เขาไพร  http://www.khaoprai.go.th)
 
                                                 ประกาศ  ณ  วันที่  15  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. 2557
 
 
                                                               (ลงชื่อ)
                                                                         (นายทรรศนฤทธิ์  ดำสุข)
                                                                   นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เอกสารสอบราคาจ้าง  เลขที่  1/2558
การจ้างทำ สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ หมู่ที่  3  บ้านศาลาหลวงด้วงตำบลเขาไพร  อำเภอรัษฎา  จังหวัดตรัง
ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร  ลงวันที่  15  ตุลาคม  2557
.....................................................
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร  ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “องค์การบริหารส่วนตำบล” มีความประสงค์จะสอบราคาจ้าง  โครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์  ตามแบบแปลนสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย  หมู่ที่  3  บ้านศาลาหลวงด้วง  องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร  อำเภอรัษฎา  จังหวัดตรัง  พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ  จำนวน  1  ป้าย
(วงเงินงบประมาณ/ราคากลาง  1,500,000  บาท)
สอบราคาจ้าง  ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อหรือจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ ณ ที่ว่าการอำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง  โดยมีข้อแนะนำและข้อกำหนด ดังต่อไปนี้
                   1. เอกสารแนบท้ายเอกสารสอบราคา
                             1.1 แบบรูปรายการละเอียด
                             1.2 แบบใบเสนอราคา
                             1.3 แบบสัญญาจ้าง
                             1.4 แบบหนังสือค้ำประกัน
               (1) หลักประกันซอง
               (1) หลักประกันสัญญา
          1.5 สูตรการปรับราคา
                                  (1) ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
                                  (2) การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
                   2. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา
                             2.1  ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างทำงานที่สอบราคา  และต้องไม่เป็นผู้ถุกแจ้งเวียนชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น  หรือห้ามติดต่อหรือห้ามเข้าเสนอราคากับองค์การบริหารส่วนตำบล
                             2.2  ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย  เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                             2.3  ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบล  หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้     
2.4  ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา  มีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่สอบราคาจ้าง  และสัญญางานก่อสร้าง  ในวงเงินไม่น้อยกว่า. ...750,000...บาท
และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาณโดยตรงกับส่วนราชการ  หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น  หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายว่าบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น   รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่องค์การบริหารส่วนตำบลเชื่อถือ
 
-2-
                             2.5 บุคคลหรือนิติบุคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
2.6 บุคคลหรือนิติบุคลที่เข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
2.7 คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากธนาคาร  เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้
                   3. หลักฐานการเสนอราคา
                             ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานแนบมาพร้อมกับซองสอบราคา  ดังนี้           
                             3.1  สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท  และสำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี)  พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง
                             3.2  หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้เสนอราคามอบอำนาจให้บุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน
                             3.3  สำเนาหนังสือรับรองผลงานก่อสร้างพร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง  (ในกรณีที่มีการกำหนดผลงานตามข้อ  2.3)
                             3.4  บัญชีรายการก่อสร้าง  หรือใบแจ้งปริมาณงาน  ซึ่งจะต้องแสดงรายการวัสดุ อุปกรณ์ค่าแรงงานภาษีประเภทต่าง ๆ รวมทั้งกำไรไว้ด้วย
                             3.5  บัญชีรายการเอกสารทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองสอบราคา      
                   4. การยื่นซองสอบราคา
                             4.1 ผู้เสนอราคาต้องยื่นเสนอราคาตามแบบที่กำหนดไว้ในเอกสารสอบราคานี้โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น  และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน  ลงลายมือชื่อของผู้เสนอราคาให้ชัดเจน  จำนวนเงินที่เสนอจะต้องระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษรโดยไม่มีการขูดลบหรือแก้ไข  หากมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง จะต้องลงลายมือชื่อผู้เสนอราคา  พร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กำกับไว้ด้วยทุกแห่งให้ชัดเจน
                             4.2 ผู้เสนอราคาจะต้องกรอกปริมาณวัสดุและราคาในบัญชีรายการก่อสร้างให้ครบถ้วนในการเสนอราคา  ให้เสนอราคาเป็นเงินบาท  และเสนอราคาเพียงราคาเดียว  โดยเสนอราคารวม  และหรือราคาต่อหน่วย  และหรือต่อรายการ  ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง  ทั้งนี้  ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ  ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกันให้ถือตัวหนังสือเป็นสำคัญ  โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม  ภาษีอากรอื่น และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้แล้ว
   ราคาที่เสนอ  จะต้องเสนอกำหนด ยืนราคาไม่น้อยกว่า 60 วัน นับแต่วันเปิดซองสอบราคา  โดยภายในกำหนดยืนราคาผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอราคาไว้  และจะถอนการเสนอราคามิได้
4.3 ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ  ไม่เกิน  120  วัน
นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง  หรือวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากองค์การบริหารส่วนตำบลให้เริ่มทำงาน
                             4.4 ก่อนยื่นซองสอบราคา  ผู้เสนอราคาควรตรวจ ดูร่างสัญญา แบบรูปและรายการละเอียด ฯลฯ ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารสอบราคาทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นซองสอบราคาตามเงื่อนไขในเอกสารสอบราคา
 
-3-
                             4.5 ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นซองสอบราคาที่ปิดผนึกซองเรียบร้อยจ่าหน้าถึง  ประธานคณะกรรมการเปิดซองราคา  โดยระบุไว้ที่หน้าซองว่า  “ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคาเลขที่  1/2558”  โดยยื่นโดยตรงต่อองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร  ตั้งแต่วันที่  15  ตุลาคม  2557 - 29  ตุลาคม  2557  ในวันและเวลาราชการ  สำหรับในวันที่  28   เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. 255ให้ไปยื่นซองสอบราคาได้  ณ  ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อหรือจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ ณ ที่ว่าการอำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง  ตั้งแต่เวลา  08.30-16.30  น. 
เมื่อพ้นกำหนดเวลายื่นซองสอบราคาแล้วจะไม่รับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด 
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาแต่ละ
รายว่าเป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นตามข้อ 1.5 (1) ณ วันประกาศสอบราคาหรือไม่  และประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกก่อนการเปิดซองบเสนอราคา
                             หากปรากฏต่อคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาก่อนหรือในขณะที่มีการเปิดซองใบเสนอราคาว่ามีผู้เสนอราคากระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ 1.5(2)  และคณะกรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระทำอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม  คณะกรรมการ ฯ จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคารายนั้นออกจากการเป็นผู้เสนอราคา  และประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก  และองค์การบริหารส่วนตำบล  จะพิจารณาลงโทษผู้เสนราคาดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน  เว้นแต่คณะกรรมการฯ จะวินิจฉัยได้ว่าผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ที่ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของทางราชการและมิได้เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระทำดังกล่าว
                             ผู้เสนอราคาที่ถูกตัดรายชื่อออกจากการเป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบราคา  หรือเป็นผู้เสนอราคาที่กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม  อาจอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อผู้ว่าราชการจังหวัดภายใน 3 วัน  นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา  การวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ว่าราชการจังหวัดให้ถือเป็นที่สุด
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะเปิดซองสอบราคาในวันที่  30  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. 2557  ตั้งแต่เวลา  09.00  น.  เป็นต้นไป
การยื่นอุทธรณ์ตามวรรคห้า  ย่อมไม่เป็นเหตุให้มีการขยายระยะเวลาการเปิดซองใบเสนอราคา  เว้นแต่ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาเห็นว่าการขยายระยะเวลาดังกล่าวจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่งและในกรณีที่ผู้ว่าราชการจังหวัดเห็นด้วยกับคำคัดค้านของผู้อุทธรณ์  และเห็นว่าการยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาที่ได้ดำเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่งให้ผู้ว่าราชการจังหวัด  มีอำนาจยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาดังกล่าวได้
5. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา
                             5.1 ในการสอบราคาจ้างครั้งนี้  องค์การบริหารส่วนตำบลจะพิจารณาตัดสินด้วย ราคารวม
                             5.2 หากผู้เสนอราคารายใด มีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ 2 หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคาไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนตามข้อ 3 หรือยื่นซองสอบราคาไม่ถูกต้องตามข้อ 4 แล้ว  คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา
จะไม่รับพิจารณาราคาของผู้เสนอราคารายนั้น เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาด หรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย หรือที่ผิดแผกไปจากเงื่อนไขของเอกสารสอบราคาในส่วนที่มิใช่สาระสำคัญ ทั้งนี้เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อองค์การบริหารส่วนตำบลเท่านั้น
 
 
 
-4-
                             5.3 องค์การบริหารส่วนตำบลสงวนสิทธิไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคา  โดยไม่มีการผ่อนผันในกรณีดังต่อไปนี้
                                      (1) ไม่ปรากฏชื่อผู้เสนอราคารายนั้น  ในบัญชีผู้รับเอกสารสอบราคา  หรือในหลักฐานการรับเอกสารสอบราคาขององค์การบริหารส่วนตำบล
                                      (2) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา  หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหนึ่งอย่างใดหรือทั้งหมดในใบเสนอราคา
                                      (3) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารสอบราคาที่เป็นสาระสำคัญ  หรือมีผลทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอื่น
                                       (4) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง  โดยผู้เสนอราคามิได้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี)  กำกับไว้
                             5.4  ในการตัดสินการสอบราคาหรือในการทำสัญญา  คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา  หรือองค์การบริหารส่วนตำบลมีสิทธิให้ผู้เสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริง สภาพฐานะ หรือข้อเท็จจริงอื่นใด ที่เกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคาได้ องค์การบริหารส่วนตำบลมีสิทธิที่จะไม่รับราคาหรือไม่ทำสัญญา หากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง
                             5.5  องค์การบริหารส่วนตำบลทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ำสุด หรือราคาหนึ่งราคาใดหรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจำนวนหรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจยกเลิกการสอบราคาโดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ และให้ถือว่าการตัดสินขององค์การบริหารส่วนตำบลเป็นเด็ดขาด ผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ มิได้
รวมทั้งองค์การบริหารส่วนตำบลจะพิจารณายกเลิกการสอบราคาและลงโทษผู้เสนอราคาเสมือนเป็นผู้ทิ้งงาน หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่าการเสนอราคากระทำไปโดยไม่สุจริตหรือมีการสมยอมกันในการเสนอราคา
                             ในกรณีที่ผู้เสนอราคาต่ำสุด เสนอราคาต่ำจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจดำเนินงานตามสัญญาได้ คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาหรือองค์การบริหารส่วนตำบลจะให้ผู้เสนอราคานั้นชี้แจงและแสดงหลักฐาน ที่ทำให้เชื่อได้ว่า ผู้เสนอราคาสามารถดำเนินงานตามสอบราคาจ้างให้เสร็จสมบูรณ์  หากคำชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้ องค์การบริหารส่วนตำบลมีสิทธิที่จะไม่รับราคาของผู้เสนอราคารายนั้น
                             5.6  ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังการเปิดซองสอบราคา  ผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกตามที่ได้ประกาศรายชื่อไว้  ตามข้อ 4.5 เป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบราคา  หรือเป็นผู้เสนอราคาที่กระทำการอันเป็นการขัดขวางราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ 1.5 (2) องค์การบริหารส่วนตำบล  มีอำนาจที่จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รบการคัดเลือกดังกล่าวออกจากประกาศรายชื่อ ตามข้อ 4.5 และองค์การบริหารส่วนตำบลจะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ทิ้งงาน
                             ในกรณีนี้หากผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาเห็นว่า  การยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาที่ได้ดำเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง  ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอำนาจยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาดังกล่าวได้
                   6. การทำสัญญาจ้าง
                             ผู้ชนะการสอบราคาจะต้องทำสัญญาจ้างตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ 1.3 กับองค์การบริหารส่วนตำบลภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งและจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละห้า ของราคาค่าจ้างที่สอบราคาได้ ให้องค์การบริหารส่วนตำบลยึดถือไว้ในขณะทำสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้
 
-5-
                             6.1 เงินสด
                             6.2 เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบล  โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ทำสัญญา หรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน 3 วันทำการ ของทางราชการ
                             6.3 หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ำประกันดังระบุใน
ข้อ 1.4
                             6.4  พันธบัตรรัฐบาลไทย
                             6.5 หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุนที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์ และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยได้แจ้งเวียนให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างแบบหนังสือค้ำประกันของธนาคารตามที่คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุกำหนด  (การใช้หลักประกันตามข้อนี้ใช้เฉพาะสัญญาจ้างก่อสร้างที่มีวงเงินไม่เกิน  10  ล้านบาท)
                             หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ผู้ชนะการสอบราคา (ผู้รับจ้าง)  พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว
                   7. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน
                       (สำหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม)
                        องค์การบริหารส่วนตำบลจะจ่ายเงินค่าจ้าง โดยแบ่งออกเป็น  1  งวด  ดังนี้ 
     งวดที่  1  เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ       -         ของค่าจ้าง  เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน
.......................................................................................................................................................................................
ให้แล้วเสร็จภายใน        -        วัน
     งวดที่  2  เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ       -         ของค่าจ้าง  เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน
.......................................................................................................................................................................................
ให้แล้วเสร็จภายใน        -        วัน
     งวดที่  3  เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ       -         ของค่าจ้าง  เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน
.......................................................................................................................................................................................
ให้แล้วเสร็จภายใน        -        วัน
     งวดที่  4  เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ       -         ของค่าจ้าง  เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน
.......................................................................................................................................................................................
ให้แล้วเสร็จภายใน        -        วัน
                        งวดสุดท้าย  เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ  100  ของค่าจ้าง  เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญา  รวมทั้งทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย
                   8. อัตราค่าปรับ
                             ค่าปรับตามแบบสัญญาจ้างจะกำหนดในอัตราร้อยละ....0.10....ของค่าจ้างตามสัญญาต่อวัน
                   9. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง
                             ผู้ชนะการสอบราคา  ซึ่งได้ทำข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือทำสัญญาจ้างตามแบบดังระบุในข้อ 1.3 แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึ้น ภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า  -  เดือน 2 ปี นับถัดจากวันที่องค์การบริหารส่วนตำบลได้รับมอบงาน โดยผู้รับจ้างต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน...7...วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง
 
 
-6-
                   10. ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่น ๆ
                             10.1 เงินค่าจ้างสำหรับงานจ้างครั้งนี้ได้มาจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่มีลักษณะเป็นรายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2558  การลงนามในสัญญาจะกระทำได้ต่อเมื่อองค์การบริหารส่วนตำบลได้รับอนุมัติเงินค่าก่อสร้างจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่มีลักษณะเป็นรายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2558   แล้วเท่านั้น
                             10.2 เมื่อองค์การบริหารส่วนตำบลได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับจ้างและได้ตกลงจ้างตามสอบราคาจ้างแล้ว  ถ้าผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือนำสิ่งของมาเพื่องานจ้างดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศและของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้เสนอราคา ซึ่งเป็นผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวีดังนี้
                                       (1) แจ้งการสั่งหรือนำสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชยนาวีภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ผู้รับจ้างสั่งหรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้
                                       (2) จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชยนาวีให้บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออื่นที่มิใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกลงเรืออื่น หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น
                                      (3) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (1) หรือ (2) ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี
                             10.3 ผู้เสนอราคาซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลได้คัดเลือกแล้วไม่ไปทำสัญญาหรือข้อตกลงภายในเวลาที่ทางราชการกำหนดระบุในข้อ 6 องค์การบริหารส่วนตำบลอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหาย (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
                             10.4 องค์การบริหารส่วนตำบลสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไข เพิ่มเติมเงื่อนไขหรือข้อกำหนดในแบบสัญญาให้เป็นไปตามความเห็นของอัยการจังหวัดหรือสำนักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)
                   11. มาตรฐานฝีมือช่าง
                             เมื่อองค์การบริหารส่วนตำบลได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับจ้างและได้ตกลงจ้างก่อสร้างตามประกาศนี้แล้ว ผู้เสนอราคาจะต้องตกลงว่าในการปฏิบัติงานก่อสร้างดังกล่าว ผู้เสนอราคาจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างจากกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม หรือผู้มีวุฒิบัตรระดับ ปวช., ปวส. หรือ
เทียบเท่า จากสถาบันที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 10 ของแต่ละสาขาช่าง แต่จะต้องมีช่างจำนวนอย่างน้อย 1 คน ในแต่ละสาขาช่างดังต่อไปนี้
                             11.1 วุฒิ ปวช.  สาขาช่างก่อสร้าง มีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือ
                             11.2 วุฒิ ปวส  สาขาช่างก่อสร้าง มีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 2 ปี
 
 
 
 
 
 
-7-
                   12. ในระหว่างระยะเวลาการทำงานผู้รับจ้างพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้กำหนดไว้โดยเคร่งครัด
         
 
                                                                             องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร
 
                                                         
 
                                                                                  (นายทรรศนฤทธิ์  ดำสุข)
                                                                          นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร
                                                                          วันที่....15...เดือน...ตุลาคม...พ.ศ..2557...
 
           


    เอกสารประกอบ :
    วันที่ลงข่าว
: 15 ต.ค. 2557