องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร อำเภอรัษฏา จังหวัดตรัง : www.khaoprai.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร เสนอราคาจ้างโครงการ.......

    รายละเอียดข่าว

 

 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร
เรื่อง  เสนอราคาจ้างโครงการย้ายหอถังประปาหมู่บ้าน จากหมู่ที่ 1 มายัง หมู่ที่ 4
 โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบหอถังเหล็กทรงกลมขอบเหลี่ยม หมู่ที่  5
โครงการปรับปรุงสระเก็บน้ำ หมู่ที่  5, โครงการขุดลอกเหมืองส่งน้ำชลประทาน หมู่ที่  4
รวม  4  โครงการ  ตำบลเขาไพร  อำเภอรัษฎา  จังหวัดตรัง  (โดยวิธีพิเศษ)
.......................................
                    ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร  อำเภอรัษฎา  จังหวัดตรัง  มีความประสงค์จะเรียกเสนอราคาจ้าง  โดยวิธีพิเศษ  จำนวน  4  โครงการ  คือ
1. โครงการย้ายหอถังประปาหมู่บ้าน(หอถังเหล็กทรงกลมขอบเหลี่ยม ขนาดความจุ 12.00 ลบ.ม.) จากหมู่ที่ 1 มายังหมู่ที่ 4 ตำบลเขาไพร  อำเภอรัษฎา  จังหวัดตรัง  พร้อมติดตั้งระบบและอุปกรณ์ประปาหมู่บ้าน (ตามแบบแปลนที่ อบต.เขาไพรกำหนด) พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน  1  ป้าย
(ราคากลาง  343,000  บาท)
2. โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน  บ้านควนไทรตอก  หมู่ที่  5 ตำบลเขาไพร  อำเภอรัษฎา  จังหวัดตรัง  แบบหอถังเหล็กทรงกลมขอบเหลี่ยม ขนาดความจุ 12.00 ลบ.ม. พร้อมติดตั้งระบบถังกรองน้ำและอุปกรณ์ของระบบประปาหมู่บ้าน  จำนวน  1  จุด  (ตามแบบแปลน ที่อบต.กำหนด) พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน  1  ป้าย 
(ราคากลาง  680,000  บาท)
3. โครงการปรับปรุงสระเก็บน้ำ บ้านควนไทรตอก  หมู่ที่ 5 ตำบลเขาไพร  อำเภอรัษฎา  จังหวัดตรัง  ขนาดกว้าง  25.00  เมตร  ยาว  65.00  เมตร  ลึก  3.00  เมตร  (ตามแบบแปลน ที่อบต.กำหนด) พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน  1  ป้าย 
(ราคากลาง  115,000  บาท)
4. โครงการขุดลอกเหมืองส่งน้ำชลประทาน หมู่ที่ 4 ตำบลเขาไพร  อำเภอรัษฎา  จังหวัดตรัง  ขนาดกว้างเฉลี่ย  6.00  เมตร  ลึกเฉลี่ย  1.80  เมตร  ระยะทาง  800.00  เมตร  โดยทำการขุดลอกดินเลนโคลนและวัชพืช  จำนวน  3,000  ลบ.ม.  พร้อมฝังท่อระบายน้ำคสล. (คอร.) ขนาด  f  0.60x1.00  เมตร จำนวน  1  จุด (ตามแบบแปลน ที่อบต.กำหนด) พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน  1  ป้าย 
 (ราคากลาง  118,000  บาท)  
 
                   ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
                   1. เป็นนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา ที่มีอาชีพรับจ้างทำงานที่เสนอราคาดังกล่าว
                   2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกแจ้งเวียนชื่อเป็นผู้ทิ้งงานของทางราชการ  รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ในขณะที่ยื่นซองสอบราคา
                   3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกันซึ่งอาจปฏิเสธไม่ขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                   4. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบล ณ วันประกาศสอบราคา  หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้
                   5. มีผลงานก่อสร้างและสัญญางานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่เสนอราคาจ้าง  ในวงเงินดังนี้
โครงการที่ 1 ไม่น้อยกว่า  171,500  บาท, โครงการที่ 2 ไม่น้อยกว่า  340,000  บาท, โครงการที่ 3 - 4......-....... บาท
6. บุคคลหรือนิติบุคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
7. บุคคลหรือนิติบุคลที่เข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
8. คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากธนาคาร  เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้
                   ผู้เสนอราคาจะต้องรับผิดชอบในการถอดแบบและคำนวณราคากลางเอง  จะนำราคากลางของทางราชการมาปฏิเสธความรับผิดชอบหรือเรียกร้องค่าก่อสร้างในภายหลังไม่ได้  องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพรจะพิจารณาเป็นราคาเหมารวม
                   ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นผู้ไปดูสถานที่ก่อสร้าง  หากไม่ได้ไปดูสถานที่ก่อสร้างตามวันและเวลาที่กำหนด  ถือว่าผู้เสนอราคาได้เข้าใจและยอมรับเงื่อนไขรายละเอียดต่าง ๆ ของโครงการดังกล่าวโดยตลอดแล้ว  จะมาโต้แย้งใด ๆ มิได้ทั้งสิ้น  
                   กำหนดยื่นเอกสารเสนอราคาได้ในวันที่  3  เดือน  มิถุนายน  พ.ศ. 2557  ระหว่างเวลา 10.30 น. ถึง 11.30  น. ณ  กองคลัง  องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร  และกำหนดพิจารณาซองเสนอราคาในวันที่  3  เดือน  มิถุนายน  พ.ศ. 2557   ตั้งแต่เวลา  13.30  น.  เป็นต้น
                   ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารเสนอ  ในราคาชุดละ......-.....บาท
ได้ที่ กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร  ระหว่างวันที่  30  เดือน พฤษภาคม  พ.ศ.2557  ถึงวันที่  3  เดือน มิถุนายน  พ.ศ. 2557  ในวันและเวลาราชการ หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-7529-0869  ได้ที่เวปไซด์ อบต.เขาไพร  http://www.khaoprai.go.th)
 
                                                 ประกาศ  ณ  วันที่  30  เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ. 2557
 
                                                               (ลงชื่อ)
                                                                          (นายทรรศนฤทธิ์  ดำสุข)
                                                                    นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร
 
     เอกสารประกอบ :
    วันที่ลงข่าว
: 30 พ.ค. 2557