องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง : www.khaoprai.go.th
 
 
การป้องกันการทุจริต
ข้อมูลทั้งหมด 17 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2562 [ 10 มิ.ย. 2562 ]28
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร เรื่อง มาตรการแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ [ 28 พ.ค. 2562 ]25
3 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานหรือเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานบริหารจัดการเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร [ 28 พ.ค. 2562 ]25
4 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร เรื่อง มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ [ 28 ก.พ. 2562 ]25
5 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร เรื่องขั้นตอน วิธีการร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน [ 22 ก.พ. 2562 ]22
6 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2562 [ 22 ก.พ. 2562 ]15
7 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร เรื่อง นโยบายต่อต้านการให้สินบนเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ [ 5 ก.พ. 2562 ]20
8 มาตรการป้องกันการรับสินบน [ 5 ก.พ. 2562 ]22
9 การมีส่วนร่วมของผู้บริหารตามโครงการผึกอบรมและศึกษาดูงานเพิ่มพูนประสิทธิภาพบุคลากรเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น [ 21 ม.ค. 2562 ]23
10 การมีส่วนร่วมของผู้บริหารตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีพัฒนาอง์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 18 ม.ค. 2562 ]19
11 การมีส่วนร่วมของผู้บริหารตามโครงการบำเพ็ญประโยชน์เนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2562 [ 17 ม.ค. 2562 ]16
12 การมีส่วนร่วมของผู้บริหารตามโครงการจัดประชุมบูรณาการสัญจรระหว่างท้องที่-ท้องถิ่น [ 16 ม.ค. 2562 ]27
13 มาตราการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วม [ 10 ม.ค. 2562 ]24
14 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี พ.ศ. 2562 [ 10 ม.ค. 2562 ]17
15 มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม [ 3 ม.ค. 2562 ]17
16 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง [ 3 ม.ค. 2562 ]24
17 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร เรื่อง นโยบายการบริหารความเสี่ยงโดยมีการดำเนินการตามมาตรฐานการควบคุมภายในครบทุกส่วนราชการ [ 1 ต.ค. 2561 ]24