องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง : www.khaoprai.go.th
 
 
การป้องกันการทุจริต
ข้อมูลทั้งหมด 40 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
21 มาตราการให้ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียมีส่วนราวมในการส่วเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต [ 22 ก.พ. 2564 ]105
22 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร เรื่อง มาตรการแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ [ 22 ก.พ. 2564 ]100
23 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร [ 17 ก.พ. 2564 ]97
24 สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2562 [ 10 มิ.ย. 2562 ]163
25 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร เรื่อง มาตรการแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ [ 28 พ.ค. 2562 ]168
26 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานหรือเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานบริหารจัดการเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร [ 28 พ.ค. 2562 ]166
27 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร เรื่อง มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ [ 28 ก.พ. 2562 ]168
28 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร เรื่องขั้นตอน วิธีการร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน [ 22 ก.พ. 2562 ]175
29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2562 [ 22 ก.พ. 2562 ]148
30 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร เรื่อง นโยบายต่อต้านการให้สินบนเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ [ 5 ก.พ. 2562 ]166
31 มาตรการป้องกันการรับสินบน [ 5 ก.พ. 2562 ]158
32 การมีส่วนร่วมของผู้บริหารตามโครงการผึกอบรมและศึกษาดูงานเพิ่มพูนประสิทธิภาพบุคลากรเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น [ 21 ม.ค. 2562 ]152
33 การมีส่วนร่วมของผู้บริหารตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีพัฒนาอง์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 18 ม.ค. 2562 ]154
34 การมีส่วนร่วมของผู้บริหารตามโครงการบำเพ็ญประโยชน์เนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2562 [ 17 ม.ค. 2562 ]151
35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหารตามโครงการจัดประชุมบูรณาการสัญจรระหว่างท้องที่-ท้องถิ่น [ 16 ม.ค. 2562 ]160
36 มาตราการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วม [ 10 ม.ค. 2562 ]161
37 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี พ.ศ. 2562 [ 10 ม.ค. 2562 ]166
38 มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม [ 3 ม.ค. 2562 ]158
39 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง [ 3 ม.ค. 2562 ]195
40 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร เรื่อง นโยบายการบริหารความเสี่ยงโดยมีการดำเนินการตามมาตรฐานการควบคุมภายในครบทุกส่วนราชการ [ 1 ต.ค. 2561 ]158
 
|1หน้า 2