ita logo
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
หัวข้อ ข้อมูล
ตัวชี้วัดย่อย 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
o1 โครงสร้าง
o2 ข้อมูลผู้บริหาร
o3 อำนาจหน้าที่
o4 ข้อมูลการติดต่อ
ข่าวประชาสัมพันธ์
o5 ข่าวประชาสัมพันธ์
การปฎิสัมพันธ์ข้อมูล
o6 Q&A
ตัวชี้วัดย่อย 9.2 การบริหารงานและงบประมาณ
แผนการดำเนินงานและงบประมาณ
o7 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
o8 แผนและความก้าวหน้าในการดําเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจําปี
o9 รายงานผลการดําเนินงานประจําปี
การปฏิบัติงาน
o10 คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
การให้บริการและการติดต่อประสานงาน
o11 คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสําหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ
o12 ข้อมูลสถิติการให้บริการ
o13 E-Service
ตัวชี้วัดย่อย 9.3 การจัดซื้อจัดจ้าง
o14 รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
o15 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
o16 ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
o17 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจําปี
ตัวชี้วัดย่อย 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
o18 แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
o19 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจําปี
o20 ประมวลจริยธรรมสําหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
o21 การขับเคลื่อนจริยธรรม
ตัวชี้วัดย่อย 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
o22 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
o23 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
o24 ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
o25 การเปิดโอกาศให้เกิดการมีส่วนร่วม
ตัวชี้วัดย่อย 10.1 การดําเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตในประเด็นสินบน
นโยบาย No Gift Policy
o26 ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่
o27 การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
o28 รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy
o29 รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา
การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องการทุจริต
o30 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน
o31 รายงานผลการดําเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจําปี
ตัวชี้วัดย่อย 10.2 การส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
แผนป้องกันการทุุจริต
o32 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
o33 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
o34 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
o35 รายงานผลการดําเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
หน้าหลัก ข่าวประชาสัมพันธ์ ติดต่อ-สอบถาม