องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง : www.khaoprai.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 254 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร เรื่อง กำหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการและอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการ [ 12 ก.ค. 2564 ]20
2 ประชาสัมพันธ์คำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนปลัด [ 9 ก.ค. 2564 ]15
3 ประชาสัมพันธ์คำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด/ผอ.กองคลัง/ผอ.กองช่าง [ 9 ก.ค. 2564 ]13
4 ประชาสัมพันธ์คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัด [ 9 ก.ค. 2564 ]13
5 ประชาสัมพันธ์คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด/ผอ.กองคลัง/ผอ.กองช่าง [ 9 ก.ค. 2564 ]14
6 ประชาสัมพันธ์คำสั่งปลัด มอบหมายหน้าที่ให้รองปลัด [ 9 ก.ค. 2564 ]14
7 คำสั่งมอบหมายหน้าที่การงาน สำนักปลัด กองคลัง และกองช่าง [ 9 ก.ค. 2564 ]17
8 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร เรื่อง มอบอำนาจให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติราชการแทน [ 9 ก.ค. 2564 ]21
9 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร เรื่อง รับโอนพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 8 มิ.ย. 2564 ]19
10 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร เรื่อง ปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2564 - 2566 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564 [ 12 พ.ค. 2564 ]30
11 ประชาสัมพันธ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร [ 31 มี.ค. 2564 ]35
12 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร เรื่อง รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 5 [ 15 มี.ค. 2564 ]26
13 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร เรื่อง รับโอนพนักงานส่วนตำบลตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง (นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น) [ 1 มี.ค. 2564 ]22
14 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร เรื่อง รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลเขาไพร ประจำปีการศึกษา 2564 [ 1 มี.ค. 2564 ]19
15 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร เรื่อง รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 4 [ 12 ก.พ. 2564 ]18
16 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม 2564 [ 5 ก.พ. 2564 ]20
17 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง [ 29 ม.ค. 2564 ]19
18 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร เรื่อง รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 3 [ 18 ม.ค. 2564 ]18
19 ประกาศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลเขาไพร เรื่อง การเฝ้าระวังในวันเปิดเรียน และขอความร่วมมือในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID 2019) [ 15 ม.ค. 2564 ]19
20 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร เรื่อง แจ้งปิดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลเขาไพร [ 4 ม.ค. 2564 ]26
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13