องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง : www.khaoprai.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 305 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร เรื่อง ผลคะแนนการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2565 [ 25 ส.ค. 2565 ]56
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร เรื่อง รับโอนพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 22 มิ.ย. 2565 ]118
3 คำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร [ 2 พ.ค. 2565 ]128
4 คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล [ 2 พ.ค. 2565 ]106
5 คำสั่งมอบหมายหน้าที่ให้รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล [ 2 พ.ค. 2565 ]113
6 คำสั่งมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบงานภายในสำนักปลัด [ 2 พ.ค. 2565 ]91
7 คำสั่งมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบงานภายในกองคลัง [ 29 เม.ย. 2565 ]93
8 รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส พ.ศ. 2564 [ 18 เม.ย. 2565 ]79
9 ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก(IIT) https://itas.nacc.go.th/go/iit/0s7fqa [ 11 เม.ย. 2565 ]99
10 ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก(EIT) https://itas.nacc.go.th/go/eit/0s7fqa [ 11 เม.ย. 2565 ]94
11 ประกาศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลเขาไพร เรื่อง เปิดการเรียนการสอนในรูปแบบ (On Hand) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลเขาไพร [ 21 ก.พ. 2565 ]114
12 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร เรื่อง รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน กุมภาพันธ์ [ 15 ก.พ. 2565 ]93
13 ประกาศรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พํฒนาเด็กเล็กตำบลเขาไพร [ 1 ก.พ. 2565 ]95
14 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร เรื่อง รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน มกราคม 2565 [ 14 ม.ค. 2565 ]85
15 ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกและคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2564 [ 5 ม.ค. 2565 ]95
16 ประกาศ ก.อบต. จังหวัดตรัง เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการกำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและพนักวานส่วนท้องถิ่น(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 [ 5 ม.ค. 2565 ]94
17 ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดตรัง เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่น(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 [ 5 ม.ค. 2565 ]95
18 ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น [ 5 ม.ค. 2565 ]90
19 ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนดหลักสูตรการพัฒนาและปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 5 ม.ค. 2565 ]97
20 ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562 [ 5 ม.ค. 2565 ]89
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16