องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง : www.khaoprai.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 261 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศการสำรวจภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี2565 [ 19 ต.ค. 2564 ]28
2 ขอประชาสัมพันธ์ "สื่อเรียนรู้การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะสำหรับหน่วยงานของรัฐ" [ 8 ต.ค. 2564 ]26
3 ประกาศแผนการจัดเก็บภาษีประจำปี 2565 [ 7 ต.ค. 2564 ]28
4 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร เรื่อง ผลคะแนนการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 29 ก.ย. 2564 ]30
5 รายงานผลความพึงพอใจของผู้เข้ารับบริการในการให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร ประจำปี 2564 [ 21 ก.ย. 2564 ]24
6 ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานโครงการปรับปรุงกระบวนการทำงานขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อบริการประชาชน ประจำปี 2564 [ 21 ก.ย. 2564 ]24
7 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาครัวเรือนเศรษฐกิจพอเพียงประจำปีงบประมาณ 2564 [ 27 ส.ค. 2564 ]23
8 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร เรื่อง กำหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการและอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการ [ 12 ก.ค. 2564 ]23
9 ประชาสัมพันธ์คำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนปลัด [ 9 ก.ค. 2564 ]24
10 ประชาสัมพันธ์คำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด/ผอ.กองคลัง/ผอ.กองช่าง [ 9 ก.ค. 2564 ]28
11 ประชาสัมพันธ์คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัด [ 9 ก.ค. 2564 ]23
12 ประชาสัมพันธ์คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด/ผอ.กองคลัง/ผอ.กองช่าง [ 9 ก.ค. 2564 ]23
13 ประชาสัมพันธ์คำสั่งปลัด มอบหมายหน้าที่ให้รองปลัด [ 9 ก.ค. 2564 ]24
14 คำสั่งมอบหมายหน้าที่การงาน สำนักปลัด กองคลัง และกองช่าง [ 9 ก.ค. 2564 ]24
15 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร เรื่อง มอบอำนาจให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติราชการแทน [ 9 ก.ค. 2564 ]25
16 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร เรื่อง รับโอนพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 8 มิ.ย. 2564 ]34
17 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร เรื่อง ปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2564 - 2566 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564 [ 12 พ.ค. 2564 ]24
18 ประชาสัมพันธ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร [ 31 มี.ค. 2564 ]24
19 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร เรื่อง รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 5 [ 15 มี.ค. 2564 ]23
20 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร เรื่อง รับโอนพนักงานส่วนตำบลตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง (นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น) [ 1 มี.ค. 2564 ]23
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14